آکادمی آراکس

مقالات سایت
ویژگی های یک اتاق کار در منزل

ویژگی های یک اتاق کار در منزل

27 می 2020

ویژگی های یک اتاق کار در منزل

ویژگی های یک اتاق کار در منزل

شما می توانید از مزایای یک دفترخانگی بھره مند شوید. ھنوز راه ھایی وجود دارند که گوشه یکی از اتاق ھا را به یک دفتر کار کوچک اما کارآمد تبدیل کنید. کامپیوتر را بی شک می توان جزو لاﯾنفک زندگی در عصر حاضر دانست چرا که این دستگاه مفید را می توان در اغلب خانه ھا ﯾافت. چه به منظور انجام کارھای جدی و چه به دلیل حفظ ارتباط با دنیای اینترنت و استفاده ھای آموزشی. کامپیوتر، امروز در لیست وسایل متداول در خانه ھا جای گرفته است. از این رو نیاز جدﯾدی در خانه ھای آپارتمانی و کوچک برای ﯾافتن مکانی مناسب جھت جای دادن ﯾک دستگاه کامپیوتر و وسایل و لوازم جانبی آن شکل گرفته است. در خانه ھای کوچک با تعداد محدود اتاق خواب ھا اغلب امکان اختصاص دادن یک اتاق به اتاق کار برای قرار دادن میز تحرﯾر و ﯾا میز کامپیوتر و ایجاد یک دفتر کار خانگی وجود ندارد و به ناچار باید
از بخشی از فضای یکی از اتاق ھا اعم از اتاق خواب یا اتاق پذﯾرایی و نشیمن برای این منظور استفاده کنیم اما جای دادن این وسیله در یکی از اتاق ھا باید به گونه ای باشد که به دکوراسیون و زﯾبایی ظاھری اتاق خدشه وارد نکند.

ویژگی های یک اتاق کار در منزل

اگر نمی توانید از مزایای ﯾک دفترخانگی بھره مند شوﯾد، ھنوز راه ھایی وجود دارند که گوشه یکی از اتاق ھا را به یک دفتر کار کوچک اما کارآمد تبدیل کنید، بدون آنکه به نمای ظاھری اتاق صدمه بزنید. زمانی که قصد دارید گوشه ای از ﯾک اتاق را برای ساخت دفتر کار کوچکتان انتخاب کنید

READ  کابینت استیل آشپزخانه صنعتی

و چنانچه ماﯾلید در این دفتر کار به پروژه ھای نیمه تمام کاری و یا امور جدی بپردازید سعی کنید خلوت ترﯾن اتاق را برای این منظور در نظر بگیرﯾد. به خصوص اگر در منزل کودکی دارید، کم رفت و آمدترین اتاق خانه را انتخاب کنید تا ھنگام کار از سکوت و آرامش کافی برخوردار باشید.

فضایی در منزل را در نظر بگیرید که از نور کافی و متعادل برخوردار باشد. اگر اتاقی که می خواھید دفتر کار کوچکتان را در آن بسازﯾد که از نور مستقیم شدﯾدی در طول روز برخوردار است، بھتر است برای پنجره ھای آن پرده ھای مناسبی تھیه کنید تا در مواقع لازم میزان نوری که به درون اتاق می تابد قابل کنترل باشد.
در اولین گام برای ساخت این دفتر کار کوچک فضای مورد نیازتان را محاسبه کنید، از قبیل سطوح کافی برای جای دادن کلیه لوازم جانبی و آنچه مایلید در این فضا در دسترس باشد. غیر از لوازم ضروری مورد نیاز در این فضا جایی نیز برای برخی اشیای مورد علاقه مانند یک قاب عکس یا یک گلدان کوچک در نظر بگیرید. افزودن این اشیای کوچک به دفتر کار خانگی در ایجاد شادی و آرامش در روحیه شما تاثیر بسزایی دارد. داشتن فضای کافی برای نگھداری از وسایل مورد نیاز، کلید رسیدن به ﯾک دفتر کار مرتب و منظم است. از این رو از میزھای کشودار استفاده کنید و در فکر نصب طبقات کوچک برای قرار دادن کتاب ھا و سایر وسایل مورد نیاز باشید.

ویژگی های یک اتاق کار در منزل

 

پس از انتخاب مکان قرارگیری دفتر کار در گوشه ای از خانه و محاسبه سطح کار مورد نیاز باید در فکر راھی برای پنھان کردن آن در مواقعی که مورد استفاده قرار نمی د باشید. چرا که نمای این دفتر کار کوچک با میزی مملو گیر از خرده رﯾزھای گوناگون، مانیتور، صفحه کلید و دیگر لوازم کامپیوتر در گوشه ای از پذﯾرایی یا اتاق خواب چندان زﯾبا نیست. از این رو بھتر است ھنگام انتخاب میز کامپیوتر از میزھایی که به صورت کمدھای دردار و به این منظور ساخته می شوند، بھره بگیرید. خوشبختانه این نوع میز کامپیوترھای کابینتی در کشور ما نیز ساخته می شوند و ابعاد و تعداد طبقات آنھا متناسب با اندازه مانیتور و دیگر قسمت ھا و لوازم جانبی مانند پرینتر طراحی شده است.

READ  نکاتی راجع به مبلمان چرمی

ویژگی های یک اتاق کار در منزل

یک تخته کشویی نیز در این میزھا به عنوان جای صفحه کلید تعبیه می شود. این نوع میزھای دردار به شما این امکان را می دھند که پس از پاﯾان کار کلیه وسایل کارتان را از نظرھا پنھان کنید و از دفتر کار شلوغ شما تنھا نمای یک کمد مرتب و کوچک در کنار اتاق باقی بماند. در این صورت تنھا صندلی شما باقی می ماند که بھتر است دارای پایه ھای چرخ دار بوده تا به راحتی قابل جابه جایی باشد. پس از بستن درھای کابینت می توان صندلی را در کنار آن یا در گوشه مناسبی از اتاق قرار داد. گاه ممکن است شما در یکی از اتاق ھای منزل مثل اتاق خوابتان کمدھای دﯾواری داشته باشید که از نظر اندازه و عمق قابل تبدیل به یک دفتر کار کوچک و جای مناسبی برای قرار دادن کامپیوتر و ساﯾر وسایل جانبی آن باشد. در این صورت کافیست با نصب طبقات مناسب و در صورت امکان چند کشوی کوچک در این کمد دﯾواری، مکان مناسبی برای قرار دادن کامپیوترتان بسازید. علاوه بر ساختن طبقات، لازم است با نصب چراغ ھای سقفی در داخل کمد، نور کافی جھت کار در این فضا تامین شود که این امر نیز با یک سیم کشی تمیز روکار به راحتی قابل اجرا خواھد بود. چنانچه امکان خرید میز کامپیوتر دردار و یا تبدیل کمد دﯾواری به جای مناسبی برای قراردادن کامپیوتر و وسایل آن ندارﯾد، می توانید به روش ھای ساده تر و کم ھزینه تری نیز جای مجزایی برای کامپیوترتان بسازید.
در گوشه ای از اتاق یک میز کامپیوتر کوچک دو طبقه قرار دھید. میزتان را از نوعی انتخاب کنید که ضمن آنکه ابعاد کوچکی دارد با استفاده بھینه از فضای عمومی در زﯾر میز از طبقات و کشوھای متعدد برخوردار باشد تا بتوانید جھت جای دادن لوازم و وسایل کارتان از فضایی که میز اشغال می کند، بیشترین بھره را ببرﯾد. درست در بالای میز و با فاصله کافی از آن برای ارتفاع مانیتور یک یا دو تخته به صورت طبقات کوچک نصب کنید.