کابینت آشپزخانه

مقالات و مطالب آموزشی کابینت آراکس
نقش آینه در دکوراسیون داخلی منزل

نقش آینه در دکوراسیون داخلی منزل

16 می 2020

نقش آینه در دکوراسیون داخلی منزل

نقش آینه در دکوراسیون داخلی منزل

 

آﯾنه عنصری کاربردی است که به گونه ای با زندگی ھمه افراد عجین شده است. ھیچ فردی را نمی شناسیم که روزانه حداقل ﯾک بار مقابل آینه قرار نگیرد. استفاده از آﯾنه با اھداف گوناگون و به روش
ھای مختلفی صورت می گیرد. ﯾکی از رایج ترین کاربردھای آن استفاده شخصی و نمایاندن ظاھر افراد و در واقع نقش آن در آرایش و پیراﯾش است. برای این منظور انواع و اقسام آﯾنه ھا وجود دارد ولی گذشته از این نوع کاربرد آﯾنه یکی از عناصر مھم و تاثیر گذار دکوراسیونی نیز ھست به گونه ای که کاربرد آن در برخی از فضاھای ساختمان مانند سروﯾس ھای بھداشتی و اتاق خواب به عنوان عنصری ثابت و جزء لوازم دکوراسیونی کاربردی آن مکان ھا به حساب می آﯾد.

 

نقش آینه در دکوراسیون داخلی منزل

علاوه بر آن از آینه برای زینت بخشیدن گوشه ای از فضای خانه نیز استفاده می کنند. به این ترتیب که آینه ای را در قابی زیبا بر روی دﯾوار نصب کرده و ﯾا آن را بر روی کنسولی ھماھنگ با دیگر لوازم دکوراسیونی محیط قرار می دھند که در این شراﯾط علاوه بر نقش کاربردی، تزئینی زیبا برای محیط با ھدف تزئینی به نصب آﯾنه اختصاص می یابد، دﯾوار بالای شومینه است. از دیگر نقاط ساختمان که معمولا نحوه به کارگیری آن رابطه مستقیمی با سلیقه افراد خانه دارد به طور کلی کاربرد آﯾنه به عنوان عنصری تزئینی از دﯾرباز در فرھنگ ما اﯾرانیان جاﯾگاه وﯾژه ای داشته است. اﯾن تعلق خاطر گذشتگان مان را در معماری ساختمان ھای دربارﯾان و افراد متمول، زﯾارتگاه ھا و حتی برخی رستوران ھا و فروشگاه ھای قدﯾمی می توان دﯾد. البته اﯾن فرھنگ در ساخت زﯾارتگاه ھا کماکان پابرجاست.

 

نقش آینه در دکوراسیون داخلی منزل

گذشته از آن آﯾنه در صنایع دستی برخی از استان ھای کشورمان از جایگاه وﯾژه ای برخوردار است. آینه کاری بر روی پارچه ھا و لباس ھای محلی و سنتی، رومیزی، روتختی و کوسن، دﯾوارکوب ھای پارچه ای و بسیاری دیگر از صنایع دستی از این قبیل ھنوز ھم به وفور دیده می شود.علاوه بر صنایع دستی امروزه آینه ھا در ساخت بسیاری از لوازم دکوراسیونی به سبک مدرن نیز کارایی دارد.

 

نقش آینه در دکوراسیون داخلی منزلاز جمله آنھا به میزھا، ویترین ھا، پاﯾه ھای آباژور و لوازمی مانند آنھا که آینه بخش اعظمی را در ترکیب ساختاری آنھا تشکیل می دھد می توان اشاره کرد ولی با تمام این تفاسیر نقش کاربردی آﯾنه در دکوراسیون داخلی از اھمیت بسزاﯾی برخوردار است. شما با نصب ھدفمند آﯾنه ای بر روی ﯾک دﯾوار می توانید ھمزمان چندین کاربرد مھم را از آن درﯾافت کنید که از جمله مھم ترﯾن آنھا می توان به افزاﯾش نور محیط توسط آﯾنه اشاره کرد.

 

نقش آینه در دکوراسیون داخلی منزل به این ترتیب در فضاھایی که از نور چندانی برخوردار نیستند با نصب آﯾنه ای بزرگ بر روی دﯾواری مقابل پنجره، نور خورشید وارد شده از پنجره را افزاﯾش دھید. اﯾن کاربرد آﯾنه در سطح کوچک تری برای افزاﯾش نور و زﯾباﯾی به طور ھمزمان در وﯾترﯾن ھا نیز دﯾده می شود. به اﯾن گونه که در اغلب وﯾترﯾن ھا برای انعکاس نور، دﯾواره انتھاﯾی داخل وﯾترﯾن را با آﯾنه می پوشانند. ﯾکی دﯾگر از کاربردھای مھم آﯾنه، در فضاھای کوچک و کم وسعت امروزی است. آﯾنه ھا با انعکاس تصوﯾر فضای مقابلشان اﯾن تصور را در ذھن اﯾجاد می کنند دﯾواری که به آﯾنه اختصاص ﯾافته ادامه دنباله دار از فضای خانه است البته ھنگامی که قصد دارﯾد آﯾنه ای را با چنین کاربردی نصب کنید ابتدا می باﯾست ھدف از بزرگنماﯾی مشخص شود. ممکن است ﯾک اتاق به لحاظ عرض و ﯾا طول کم وسعت باشد که برای ھر کدام محل نصب آﯾنه متفاوت خواھد بود در واقع آینه می باﯾست بر روی دﯾواری نصب گردد که فضای مقابل آن کم وسعت است. برای دستیابی به این ھدف و ھدف قبلی آن پوشش تمام سطح دﯾوار با آﯾنه نیز روش کاربردی دیگری است.