آکادمی آراکس

مقالات سایت
تاثیرات حاصل از رنگ ها در دکوراسیون

تاثیرات حاصل از رنگ ها در دکوراسیون

19 ژانویه 2019

تاثیرات حاصل از رنگ ها در دکوراسیون

رنگ ها در دو بستر اصلی در محیط حضور می یابند:

الف) پوشش های اصلی فضاها شامل دیوارها، کف ها، سقف ها و درها

ب) لوازم دکوراسیون شامل مبلمان، پرده ها، فرش و غیره

در مقام مقایسه این دو قالب با هم، به لحاظ نقش دکوراسیونی شان در محیط، پوشش های فضا از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند زیرا نسبت به لوازم دکوراسیونی ثابت تر بوده و به گونه ای نقش پس زمینه را برای آن لوازم اجرا میکنند. در میان این پوشش ها، دیوارها به جهت وسعت حضورشان در فضا، جایگاه ویژه ای داشته و میزان تاثیرگذاری شان بر دیگر لوازم دکوراسیونی بسیار چشمگیر تر است. گذشته از موضوع تاثیر روی دیگر لوازم محیط، دیوارها و رنگ انتخابشان در تغییر وسعت و نور فضا نیز بسیار موثر است.

● رنگ ھای خنثی و رنگ سفید
سفید سمبل خلوص، بی گناھی، پاکی، آرامش و صلح است. رنگ سفید، القا کننده آرامش، صفا و آسایش است. سفید به ھمراه خلوصش، یکی
از کاربردی ترین رنگ ھا در طراحی دکوراسیونی ﯾک فضاست زیرا با ھمه رنگ ھا قابل ترکیب است. منظور از ترکیب در این مباحث، کنار ھم قرارگیری
رنگ ھا در یک کمپوزیسیون ترکیب رنگی در فضا است. به کار گیری رنگ سفید در فضا به خصوص برای پوشش ھای اصلی، آن مکان را روشن تر و
بزرگ تر جلوه می دھد. بنابراین برای فضاھای کوچک و کم نور انتخاب ایده آلی است. سفید خالص ھنگامی که با نور طبیعی نور پردازی می شود، یک
رنگ گرم را ایجاد می کند ولی در زﯾر نورھای مصنوعی به نظر سرد می رسد. در نتیجه با اضافه کردن نورھای زرد، قرمز و قھوه ای در کنار نور
مصنوعی مانند فلورسنت و یا افزودن لوازمی به یک و ﯾا چند رنگ یاد شده در محیط تغییر می کند. این رنگ ھا از کیفیت سفید نمی کاھند بلکه آن را مجزای معماری بسیار اﯾده آل گرم تر می کنند. رنگ سفید برای فضاھایی با عناصر معماری قدﯾمی و یا جھت ایجاد ھماھنگی با این سبک ھای کاملا مجزای معماری بسیار ایده آل است. برای حفظ آرامش فضایی با سطوح سفید می توان از لوازمی با رنگ ھای خنثی و بافت ھای طبیعی مانند چوب استفاده نمود و برای ایجاد تضادھای ظریف و زیبا، تعدادی رنگ ھای دراماتیک نیز به این ترکیب افزود.

READ  دکوراسیون منزل در 5 مرحله


● رنگ ھای خنثی
رنگ ھای خنثی، رنگ ھایی ھستند که از میزان زیادی سفید برخوردار بوده ولی به ھیچ یک از رنگ ھای اولیه و ثانوﯾه متمایل نیستند. با این تعریف
رنگ ھای کم مایه مانند صورتی کمرنگ یا آبی آسمانی جزو رنگ ھای خنثی محسوب نمی شوند ولی رنگ کرم یکی از رنگ ھای خنثی به حساب
می آید. ھمین مساله در مورد خاکستری روشن که از مشکی نشأت گرفته است نیز صدق می کند. رنگ ھای خنثی در بسیاری از مواد طبیعی
مانند سنگ ھا، خاک، زمین، چوب، حصیر، شن و امثال اینها و یا در برخی از موارد مصنوعی مانند فلز، شیشه، سیمان و غیره دیده می شوند.
رنگ ھای خنثی در دنیای دکوراسیون از اھمیت بسیاری برخوردار بوده و کاربردی ھستند. خنثی بودن آنھا به این معناست که می توانید به راحتی در
کنار ھر رنگ دیگری بدون احتمال وجود از دست رفتن زیبایی ھای ھر یک به خصوص رنگ ھا، ترکیبی مناسب در فضا ایجاد کرد. با توجه به آنکه این
رنگ ھا نیز آرامبخش و ملایم ھستند. با پوشش دﯾوار با یکی از آنھا می توان پس زمینه خوبی برای نصب تابلو، نوارھای چاپی و کاغذی، پرده ھا
به طور کلی دﯾوار کوب ھا فراھم آورد. اگر فضا به قدری از لوازم دکوراسیونی پر شده باشد که احساس آرامش را بر ھم رﯾزند، یکی از راه ھای ایجاد
تعادل در محیط با حفظ ھمان وسایل، رنگ آمیزی سطوح اصلی یا تعوﯾض پوشش ھای ثانویه مانند رو مبلی، پرده و غیره به یکی از رنگ ھای خنثی
است. ھنگامی که قصد دارید قسمتی از فضا مانند ﯾک دﯾوار، در، پنجره و یا حتی خرده رﯾزھایی مانند دستگیره، چوب پرده و به طور کلی ھر
وسیله ای که در محیط وجود دارد به محض ورود بیننده به داخل، نظر او را جلب نکند، آنھا را به یکی از رنگ ھای خنثی رنگ آمیزی کرده و یا رنگ
خنثی را در انتخاب آنھا در نظر بگیرﯾد.

READ  ماشین لباسشویی را چگونه تمیز کنیم؟

از این خاصیت رنگ ھای خنثی برای رفع عیوب معماری و شکستگی ھا و فرو رفتگی ھا می توان بھره زیادی کسب کرد. به عنوان مثال با رنگ آمیزی
بخشی از فضا که دارای مشکل ساختاری است و شما نمی خواھید فوری مورد توجه بیننده قرار بگیرد، توسط یکی از رنگ ھای خنثی به راحتی
می توانید آن را در نظر اول بپوشانید. به کارگیری رنگ ھای خنثی در محیط نیز با اھداف گوناگون دکوراسیونی صورت می گیرد.