آکادمی آراکس

مقالات سایت
نکات بسیار مهم کابینت آشپزخانه

نکات بسیار مهم کابینت آشپزخانه

6 آوریل 2020

نکات بسیار مهم کابینت آشپزخانه

در این مطلب به بیان نکات بسیار مهم کابینت آشپزخانه می پردازیم با وجود توجه به مسائل استاندارد،ھنوز ھم طرز ساخت ابعاد آشپزخانه ولوازم آن به صورت قابل ملاحظه ای د ر حال تغییر و تحول است. دریک
آشپزخانه مھند سی ساز، تمام وساﯾل طوری چید ه می شوند که غیرقابل تغییر بوده و دارای سطوح کاری و ذخیره مواد باشند .
در این نوع آشپزخانه مواد مورد استفاده در آشپزخانه، معمولا از جنس چوبـ تخته چند لا ـ نئوپان و پلاستیک ھستند . روی سطوح چوبی رو باز را
می توان با پوششی از لاک چوب ﯾا روکشی از پلاستیک پوشاند.نکات بسیار مهم کابینت آشپزخانه

قفسه ھای آشپزخانه به صورت چوبی ﯾا تخته ای با روکش پلاستیکی ھستند،استفاد ه از قفسه ھای فلزی برای قرار د اد ن قابلمه و ماھی تابهبھتر است. د ر صورت کوچک بود ن فضای آشپزخانه نصب د رھای کشویی یاتاشو توصیه می شود . زﯾرا اﯾن د رھا د ر ھنگام باز شدن فضای چندانی را اشغال نمی کنند

از کابینت ھای طبقه دار برای نگھد اری ظروف بزرگ و سنگین ﯾا وسایلی که از آن ھا به ندرت استفاد ه می شود ، می توان بھره گرفت. کابینت ھای
دﯾواری عمق کمی د ارند ، بنابراﯾن از سطوح کاری زﯾر آنھا می توان بد ون ھیچ مشکلی استفاد ه کرد . با گذاشتن ظروف چینی د اخل اﯾن کابینت ھا
فرد می تواند بد ون خم شد ن، آنھا را بر د ارد و به آنھا د سترسی د اشته باشد . کمد ه بلند برای نگھد اری مواد پاک کنند ه و جارو و … ھای ﯾکسر
مناسب ھستند . می توان ﯾخچال ھای خانگی کوچک، اجاق گاز ﯾا ماکرووﯾو را با ارتفاع مناسب روی آنھا قرار داد .
سینک ھای ظرفشوﯾی و تخته ھای آبگیری ظروف باﯾد متناسب با د اخل کابینت ھای طبقه د ار باشند ، چون در د اخل اﯾن کابینت ھا می توان ﯾک سطل
زباله، ماشین ظرفشوﯾی و چیزھای مصرفی د ﯾگر را د ر صورت لزوم ﯾک آبگرمکن برقی جای د اد . وجود د ستگاه مکش ھوا د ر بالای اجاق الزامی
است. ھود ھای مکند ه برای اﯾن کار بسیار مناسب ھستند . ﯾک تفاوت عمد ه بین سیستم مکش ھوا و سیستم چرخشی وجود د ارد و آن اﯾنکه د ر
سیستم ھای مکند ه، باﯾد حفره ای رو به بیرون تعبیه شود .
این سیستم ھا نسبت به سیستم ھای چرخشی کارآمد تر بود ه و بیشتر مورد توجه واقع می شوند .
د ر ھنگام طراحی و نقشه کشی و به منظور ایجاد فضای کافی برای نگھد اری و ذخیره مواد د رخانه، باﯾد به ابعاد کابینت ھا و لوازم د اخل آنھاتوجه کرد . اجاق ھای گازی و برقی مدرن باﯾد طوری طراحی شوند که متناسب با لوازم دیگر بوده و د ر مجموع باعث سھولت روند کار د ر آشپزخانه شوند .
د ر چنین محیطی باﯾد از پرﯾز به حد کافی استفاد ه کرد . یعنی برای ھر منطقه کاری و آماده سازی مواد غذایی ﯾک جفت پرﯾز کافی است.
استفاد ه از سینک ھای ظرفشوﯾی د و لنگه مناسب تر است، چون از ﯾک طرف آن برای آبکشی ظروف و از طرف د ﯾگر برای قرار د اد ن ظروف کثیف
استفاد ه می شود . ماشین ظرفشوﯾی باﯾد د ر طرف راست ﯾا چپ سینک قرار گیرد .
اگر فضای آشپزخانه بسیار کوچک باشد ، ساخت آشپزخانه فشرد ه راه حل مشکل است. چون چنین آشپرخانه ھایی نیاز به فضاﯾی کم د اشته و
متناسب با لوازم د ﯾگر ھستند . آشپزخانه ھا باﯾد طوری ساخته شوند که د ر جھت شمال به شرق ﯾا شمال بــه غـــرب بود ه و مجاور باغ ھای گل
وگیاه ،سبزﯾجات و زﯾرزمین باشند . آشپزخانه باﯾد به د روازه باغ، د ر خانه، محل بازی بچه ھا و حیاط دﯾد د اشته لحاظ د اخلی متناسب با آبدارخانه، ناھارخوری و اتاق ًمعمولا باشند و ازپر مصرف ساخته شود .
ھرچند آشپزخانه ﯾک محل کار د ر د اخل خانه است، ولی اتاقی است که کد بانوی خانه بیشتر اوقات خود را د ر آن سپری می کند بنابراﯾن طراحی آن
باﯾد د ر نھاﯾت د قت انجام شود .
ھمچنین اگر د ر د اخل آشپزخانه میز ناھارخوری وجود د اشته باشد ، محلی مناسب برای جمع شد ن افراد خانواد ه د ر کنار ﯾکد ﯾگر است