کابینت آشپزخانه

مقالات و مطالب آموزشی کابینت آراکس
نکاتی درباره پرده کنار کابینت آشپزخانه

نکاتی درباره پرده کنار کابینت آشپزخانه

4 آوریل 2020

نکاتی درباره پرده کنار کابینت آشپزخانه

در اﯾن مقاله به نکاتی درباره پرده کنار کابینت آشپزخانه می پردازﯾم.

پرده ھا علاوه بر زﯾباتر کردن جلوه خانه، اجازه می دھند میزان ورودی نور را نیزخودمان کنترل کنیم.

پرده ھا ھم مانند پوشش کف، دﯾوار و سقف، ﯾک پوشش اصلی در دکوراسیون داخلی خانه به شمار می آﯾند. کاربرد پرده برای جاھای مختلف، متفاوت است. مسلما پرده ای را که برای اتاق نشیمن و ﯾا اتاق کودک انتخاب می کنید را نمی توانید در آشپزخانه استفاده کنید.در اﯾن مقاله به نکاتی در مورد پرده کنار کابینت آشپزخانه می پردازﯾم.

جنس پرده کنار کابینت آشپزخانه

۱٫ ھمان طور که میدانید، بعضی از آشپزخانه ھا بیشترین نور مورد نیاز خودرا در طول روز از روشنایی بیرون تامین می کنند. در چنین فضاھای کوچک وکم نور، باﯾد در انتخاب نوع و جنس پرده بسیار دقت کرد تا جلوی نوری که قرار است به داخل بتابد، گرفته نشود. اگر قرار است در طول روز، منبع اصلی روشنایی آشپزخانه نور خورشید باشد، باﯾد از پرده ای که حصیر نازک و به رنگ روشن دارد، استفاده کنید.نکاتی درباره پرده کنار کابینت آشپزخانه

٢. اگر پوشش دﯾوار آشپزخانه طرح داراست بهتر است از پرده های ساده وبدون طرح استفاده کنید ولی در صورتی که دوست دارﯾد پرده آشپزخانه نماﯾان باشد حتما از حصیرھای طرح دار، با رنگی متضاد با دکور آشپزخانه استفاده کنید.

٣. امروزه به جای استفاده از پارچه پرده ھای کوتاه حصیری که ﯾا به حالت کشوﯾی جمع می شوند و ﯾا به صورت بالارو، در قسمت بالایی پنجره جمع می شوند، استفاده می شود. اﯾن پرده ھا اﯾن برتری را نسبت به دﯾگر پرده ھا دارند که جای زﯾادی نمی گیرند و به ھنگام آشپزی خطر شعله ور شدن و جلوی دست را گرفتن را به حد صفر می رسانند.نکاتی درباره پرده کنار کابینت آشپزخانه

۴. پرده ھای حصیری که امروزه به راحتی در بازار یافت میشوند، در طرح ھا و رنگ ھای مختلف ھستندکه به راحتی با ھر دکور و ھر نوع سبکی می توانید از آنھا استفاده کنید.

۵ . مزﯾت دﯾگر اﯾن پرده ھا قابل شستش ست که به ھنگام لک شدن می توانید با استفادهاز اسپری ھای لک بر و اسفنج به راحتی لک آنھا را از بین ببرﯾد.