کابینت آشپزخانه

مقالات و مطالب آموزشی کابینت آراکس
یک اتاق کار ایده آل چه خصوصیاتی دارد؟

یک اتاق کار ایده آل چه خصوصیاتی دارد؟

14 ژانویه 2019

یک اتاق کار ایده آل چه خصوصیاتی دارد؟

تا حالا شده از وضع اتاقی که در آن کار میکنید بسیار آشفته شوید و سردرد بگیرید و یا اینکه برای یافتن چیزی و حتی برای پیدا کردن جایی برای چند دقیقه استراحت به فکر بیفتید؟ می خواهیم شما را با یک اتاق کار مفید و تاثیر آن در بالا بردن کارایی شما آشنا کنیم.

اتاق کار در سال های دهه ۱۹۸۰ به میزی در گوشه ای خلوت یا در گوشه اتاق خواب خلاصه میشد.

امروزه کامپیوتر ها، دستگاه های فکس، ماشین تایپ، پرینتر و اینترنت و… راه های ارتباطی را برای زندگی ایجاد کرده اند که نیاز به فضاهایی متناسب با کار برایشان دارند.

هم اکنون دیگر یک میز کوچک و صندلی پاسخگوی نیازهای امروزی زندگی نیستند. خواه شما از اتاقتان فقط برای پرداختن صورت حساب ها یا نوشتن نامه هایتان استفاده کنید، نیاز به فضایی دارید که برای شما کارایی مناسب داشته باشد. در ابتدای طرح ریزی برای اتاق کار توجه به راه حل های زیر می تواند شما را در طراحی مناسب این فضا راهنمایی کند. یافتن فضایی که برای شما کارایی دارد، توجه کردن به امکانات لازم موجود در مکان، در نظر داشتن راحتی مبلمان و فضا و استفاده از چیزهایی که موجود است مبنای کار شما خواهد بود.

● یافتن فضای مناسب
فضای کار شما به زﯾربنای خانه شما و فضای به خصوصی که برای کار نیاز دارید بستگی دارد. برای یک راه حل جمع و جور توجه به نوع کاری که قرار
است در آن انجام شود، لازم به نظر می رسد. ھمین طور در نظر داشتن اﯾنکه چه فضایی را می توان تبدیل به فضای اداری کرد، در ﯾافتن ﯾک فضای
کارآمد به شما کمک می کند.اگر از فضاهایی که در خانه کمتر کاربرد دارند، مانند اتاق میهمان ، اتاق ناهارخوری و… استفاده کنید، بهتر است

● توجه کردن به امکانات لازم
در ﯾک مکان اداری دسترسی آسان به تلفن و برق و ھمین طور گرماﯾش و تھوﯾه مطبوع ضروری است. پیشنھاد می شود از نورپردازی مناسب و
پرده متناسب با فضا و ھمین طور از کفپوش مناسب استفاده کنید. اگر شما مراجعه کننده دارﯾد، چه امکاناتی را برای آن در نظر می گیرﯾد؟ چه
میزان امنیت برای نوشته ھا و کارھاﯾتان نیاز دارﯾد؟ و چه مکانی را برای نگھداری از پوشه دارک اداری و کتاب ھا و منابع مرجع در نظر گرفته اﯾد؟ ھا و م
برای قرار دادن مبلمان مورد نیاز برای کار، در نظر گرفتن مساحت محل کار مورد نیاز و ھمین طور چگونگی قرارگیری مبلمان در مکان، دارای اھمیت
است.

● در نظر داشتن راحتی مبلمان و فضا
با توجه به زمان زﯾادی که در محل کار صرف می کنید، آساﯾش در اﯾن محل بسیار حاﯾز اھمیت است. در نظر گرفتن مبلمان مناسب شامل صندلی
راحت و میزھای مناسب برای کار و کامپیوتر از جمله مواردی است که باﯾد در نظر گرفت. نکته مھم در راحتی مبلمان و فضا، در نظر گرفتن تناسبات
انسانی در طراحی آنھا است. می توانید جھت در نظر گرفتن اﯾن موارد طرح ھایی را روی کاغذ ترسیم کنید.

● استفاده کردن از وسایل موجود
به وسایل موجود در خانه توجه کنید، به طور مثال می توانید از مبلمان غیرقابل استفاده در محل کار استفاده کنید، ﯾا قفسه کتابی که برای اتاق
فرزندان بزرگ است ﯾا مبلی که دیگر از آن استفاده نمی کنید را به اتاق کارتان بیاورﯾد. از قفسه ها و کمد ھا و …  که نیاز ندارید ھم
می توانید استفاده کنید. در نھایت می توانید محل کارتان را مناسب با کاری که در آن انجام می دھید رنگ کرده، یا از کاغذ دﯾواری استفاده کنید.

● ساده کردن و سامان بخشیدن
از قرار دادن مبلمان اضافه در محل کار بکاھید و آنچه را که واقعاً به آن نیاز دارید و استفاده می کنید در اتاق قرار دھید. فضا و مبلمان را با کاری که قرار
است در آن انجام دھید، ساماندھی کنید. قفسه کتب و منابع مرجع را مرتب کنید. نیازمندی ھای خود را مشخص کرده و بر طبق آنھا برنامه ای را
تنظیم کنید.
طراحی اداری خانه در سال ھای اخیر رشد بسیاری داشته و بسیار متنوع و گوناگون شده است. ھم اکنون صاحبان خانه ھا می توانند از ایده ھای
متنوع و جذابی برای فضای کارشان در منزل استفاده کنند، که توجه به موارد ذکر شده می تواند راھگشایی جھت بھینه سازی اتاق کارھای خانگی
باشد.

اتاق کار باید حداقل دارای ﯾک پنجره باشد و در صورت امکان بھتر است درساخت اتاق کار از درھای شیشه ای یا دﯾواره ھای شیشه ای یا مرئی
استفاده شود. دﯾوارھا و سقف اتاق ھا بھتراست، رنگ روشن و مات داشته باشند و از رنگ سفید ﯾک دست استفاده نشود.
اتاق ھای کار باﯾد به طور مرتب با ھوای آزاد، تازه شود و درعین حال از ورود باد جلوگیری گردد.

گیاھان داخلی، ھوای داخل اتاق ھای کار را مطبوع تر می کنند. سر و صدا ھای خارجی، تاثیرمنفی بر روی تمرکز دارند. حداکثر سر و صدای مجاز برای
تر به وسایل داخل اتاق کار بھتر است جلوی درھا و کشو های میز و قفسه ها ۸۰ سانتی متر فضای خالی وجود داشته باشد.

● چند نکته مھم درباره نحوه قرار گرفتن میز رایانه در اتاق

۱- نور
میز کار، ھرچه نزدﯾک تر به پنجره قرارداشته باشد بھتراست. بدین وسیله از نور طبیعی برای خواندن و ﯾا نوشتن استفاده خواھد شد. درعین حال
باﯾد از تابش نورھای خیره کننده و براق جلوگیری کرد.
۲- نحوه قرار دادن نمایشگر
انعکاس نور، به خصوص بر روی صفحه مانیتور و تلوﯾزﯾون، مزاحم کار خواندن ونوشتن می شود. ازاین جھت مانیتور باید طوری قرار بگیرد که انعکاس
نور پنجره و ﯾا لامپ مزاحمتی ایجاد نکند. کاھش یا افزایش زاویه ای که مانیتور قرار گرفته غالبا مشکل انعکاس نور را کمتر می کند. قاب بالایی
صفحه مانیتور و چشم ھا بھتراست در ﯾک ارتفاع قرار بگیرند، یعنی مانیتور نباﯾد خیلی بالاتر یا پایین تر از سطح چشم قرار گیرد. پیشنھاد می شود
که معمولا از حروف تیره و پیش زمینه سفید یا روشن استفاده شود. مانیتورھای بزرگ بھتر از مانیتورھای کوچک ھستند.
تاثیر اشعه مانیتور بر روی بدن، ھنوز به صورت کامل برای سازمان ھای علمی مشخص نیست. پیشنھاد می شود که در این زمینه به استاندارد
پیشنھادی و داده ھای منتشره از طرف انستیتوی سوئدی حفاظت در مقابل اشعه توجه شود. دور کردن نگاه از مانیتور و نگاه کردن به اشیا دورتر،
ھرازچند گاھی تمرین مناسبی برای چشم ھا خواھد بود.


۳- محل قرار گیری صفحه کلید
طرز نشستن باﯾد طوری باشد که ساق دست ھا براحتی و به طور افقی روی صفحه کلید قراربگیرد.
۴- میز کامپیوتر
ارتفاع میزهای ثابت باید ۷۲ سانتی متر باشد. ارتفاع میزهایی که ارتفاع آن ها قابل تغییر است باید بین ۶۸ تا ۷۶ سانتی متر باشد. زیر میز باید به عمق ۵۸ سانتی متر و عرض حداقل ۶۰ سانتی متر، جای کافی برای حرکت پاها وجود داشته باشد. جنس روی میز نباید براق یا قابل انعکاس باشد.
۵- صندلی
پایه صندلی باید متشکل از پنج چرخ یا پنج پایه ثابت باشد. ارتفاع صندلی باید بین ۴۲ تا ۵۳ سانتی متر قابل تغییر باشد. نشستگاه صندلی باید حالت انعطاف پذیر داشته باشد. ارتفاع پشتی صندلی بهتر است قابل تغییر باشد و از محل نشستگاه صندلی به ارتفاع ۴۵ سانتی متر، کمر را حفاظت کند.

پشتی صندلی باید قابلیت خم شدن به طرف جلو و عقب را داشته باشد. هنگام نشستن هر دو پا باید روی زمین قرار بگیرد. در غیر این صورت از زیر پایی حداقل به عرض ۳۵ سانتی متر و طول ۴۵ سانتی متر استفاده شود.

این مطالب هم مطالعه کنید

اگر دوست دارید درباره ی انواع کابینت آشپزخانه ، کابینت های ممبران و کابینت های ام دی اف و یا کابینت های پلیشی و یا کابینت های هایگلس بیشتر بدانید روی عناوین کلیک کنید

گروه مهندسی آراکس با داشتن کادر مجرب و متخصص در طراحی و ساخت دکوراسیون آشپزخانه و آشپزخانه مدرن آماده ارائه مشاوره به شماست با ما تماس بگیرید تا با بازدید از فضای شما از مشاوره رایگان و تعین قیمت کارشناسان بهره مند شوید.

شماره تماس دفتر مرکزی : ۸۸۴۷۵۷۴۸-۲۱