آکادمی آراکس

مقالات سایت
چیدمان دکوراسیون در خانه های کوچک

چیدمان دکوراسیون در خانه های کوچک

18 می 2020

چیدمان دکوراسیون در خانه های کوچک

چیدمان دکوراسیون در خانه های کوچک

جای ھیچ شکی نیست که فضاھای کوچک و دست پاگیر ما و به خضوض زنان خانھ دار را با مشکلات عدﯾده ای روبرو می کند . اﯾن مسئله موجب می شود ما ھمواره روی یک سری از لوازم مورد نیاز خط بکشیم. آخرین باری که اسباب کشی کردید را به خاطر بیاورﯾد و توجه کنید که اسباب و اثاثیه زندگی شما در حال کم شدن ھستند. به ھر حال اگر می خواھید از فضای کوچک اطرافیانتان بھترین و شایسته ترﯾن بھره ھا را ببرﯾد بھتر است به این مطالب توجه داشته باشید چو بی تردید نکات طلایی در آن خوابیده است.
● طرح چند سوال
از خود پرسیده اید چرا به خانه ای آمدید که فضای کمی دارد؟ آیا این یک تصمیم اقتصادی بوده یا نه؟ نظرتان درباره زندگی در یک خانه آن ھم با فضاھای کم و دست و پاگیر چیست؟
حال که این پرسش ھا را از خود مطرح کردید به دنبال پاسخ ھایی برای آنھا باشید تا بدین ترتیب نگرانی ھا و ناراحتی ھایی که از علت روی دادن چنین مشکلاتی داشته اﯾد, براﯾتان اشکار شود.
ھمه فضاھای داخل منزل را در فھرستی ثبت کنید.

چیدمان دکوراسیون در خانه های کوچک
گام نخست برای مقابله با فضای کوچک و در عین حال اسباب و اثاثیه فراوان , مشخص کردن حجم فضای خالی و میزان اسباب و اثاثیه است.
شرح دقیق فضاھای خالی را بنوﯾسید مثل: چند کابینت بزرگ و چند کابینت کوچک دارﯾد؟
با خود فکر کنید کدام یک از وسایل آشپزخانه ضروری و کدام غیر ضروری ھستند؟ کدام از ھمه بیشتر مورد نیاز ھستند؟ فکر می کنید کجا باید قرار بگیرند؟ درباره تمام وسایل آشپزخانه و ساﯾر لوازم موجود در اتاق ھای دیگر نیز چنین فکری را داشته باشید. واضح است که برخی از موارد کاملا غیر ضروری است ودست و پا گیر باید از منزل خارج شوند. این کار را با جرات انجام دھید! و سعی نکنید تنھا جابه جا کننده باشید.

READ  راهنمای انتخاب رنگ صفحه روی کابینت شما

اما پیش از آنکه از شر وسیله ای خلاص شوﯾد, حتما این سوال را از خود بپرسید تا چه زمان در این منزل کوچک ھستید؟ شاﯾد روزی به خانه ای بزرگتر بروﯾد. پس بھتر است که با ظبقه بندی کردن این لوازم غیر ضروری چند مورد از آنھا را در ﯾک محل جداگانه انبار کنید بد نیست کمی ھم حس فداکاری و از خود گذشتگی داشته باشید. لازم نیست که اگر می خواھید از شر ھر وسیله ای که به آن احتیاج ندارﯾد خلاص شوﯾد , حتما آن را از بین ببرﯾد بلکه می توانید آن را به اماکنی که این گونه وسایل را تحوﯾل می گیرند, ارائه کنید تا دﯾگر افرادی که به آنھا  نیاز دارند, بتوانند با پرداخت پول کمی آنھا را به خانه خود بیاورند. با این کار خود در واقع اﯾن وسایل در یک زندگی جدید استفاده کرده اید
● چند راھکار دیگر
حال که توانستید با جرات خاصی از شر بسیاری از لوازم اضافی خود خلاص شوﯾد نوبت به آن رسیده است تا با طبقه بندی و جابه جایی مختصری
در لوازم باقی مانده در منزل فضاھای خالی بیشتری برای خود دست و پا کنید.. مثلا بد نیست که ابزار مربوط به آرایش خود را تماما در یک کیف کوچک ریخته و آن را به میخی در زیر میز خود آوﯾزان کرد. به اﯾن ترتیب ھم لوازمتان در اختیار دارﯾد و ھم آنکه جای جای مناسبی را برای ان پیدا کرده اید.

چیدمان دکوراسیون در خانه های کوچک
قفسه ھا و قفسه بندی را ھرگز فراموش نکنید. قفسه ھا می توانند نقش حیاتی را در خلق فضاھای بیشتر خالی در منزل ایفا کنند. روی اﯾن قفسه ھا می توانید ھزاران جسم کوچک و بزرگ قرار دھید . این کار مزاﯾای خاض خود را دارد. ھم می توانید آنھا را در جلوی چشم خود قرار دھید و در عین حال دست و پا گیر نباشند. پشت درھا جاھای خوبی برای قرار دادن لوازمی ھمچون لباسھا ھستند این وسایل را می توان به راحتی پشت درھا آوﯾزان کرد, بدون آنکه مانعی در سر راه باز و بسته شدن درھا ایجاد شود.

 

READ  ویژگی های یک اتاق کار در منزل