آکادمی آراکس

مقالات سایت
فنگ شویی در اتاق خواب

فنگ شویی در اتاق خواب

31 می 2020

فنگ شویی در اتاق خواب

فنگ شویی در اتاق خواب

 

اتاق خواب ھا مھم ترین بخش یک خانه برای آرامش و راحتی ھستند، ھر چند که بیشتر ساعاتی که در این اتاق می گذرد در ساعت ھای خواب است. در ھمین راستا نباید ھرگز این اتاق را تنھا به این خاطر که در تیررس نیست نادﯾده گرفت، زﯾرا که تنھا با خوابیدن در یک اتاق خواب آرامش بخش است که می توان روزی سرشار از سرخوشی را آغاز کرد. تا می توانید از مظاھر طبیعی برای دکوراسیون اتاق تان استفاده کنید. انواع گیاھان خانگی و وسایل ساخته شده از چوب، سنگ و… می تواند به شما در داشتن اتاقی بی نظیر، زنده و سرشار از انرژی ھای مثبت و نیرو دھنده کمک کند.

 

فنگ شویی در اتاق خواب در اینجا برای تکمیل بحث، خوب است اشاره ای ھم به کتاب پزشکی مکمل و درمان ھای موازی کنیم. در اﯾن کتاب در مبحث فنگ شویی توصیه ای مھم و جالب شده است: از گیاھان و اشیای مختلفی مانند تابلو، مجسمه، سکه، سنگ یشم، زنگوله و… به عنوان ابزار روﯾارویی با تاثیرات منفی، تقویت تاثیرات مثبت و یا حمایت و حفاظت ساکنان خانه استفاده می شود که استفاده از این اشیا باید در موارد مشخص و یا آگاھی کامل از اھمیت نمادین آن انجام گیرد طبیعت ھمواره زیباترین و کامل ترین الگوھا را در اختیار . طب انسان ھا قرار می دھد پس برای موفق شدن در این کار ھم، بھترین الگوی شما چه در انتخاب رنگ ھا و چه در چیدمان وساﯾل اتاق تان طبیعت است.

READ  نکات کلیدی در تزئین اتاق کودک

 

فنگ شویی در اتاق خواب علاوه بر این شما می توانید به جای گم شدن در میان انبوھی از کتاب ھا و جزوات مربوط به رنگ شناسی با نگاھی ساده اما دقیق به چگونگی در کنار ھم قرار گرفتن رنگ ھا در طبیعت، زیباترین ترکیبات رنگی را متناسب با فضای اتاقتان ایجاد کنید. با توجه به ھمه آنچه که در بالا گفته شد بھترین توصیه ای که می توانم نھاﯾتا به شما برای طراحی و تغییر دکوراسیون اتاقتان بکنم این است که ابتدا سعی کنید اطلاعات پایه ای لازم را در این زمینه کسب کنید و قبل از ھر چیز به قلب خودتان و احساسات درونی تان عمیقا توجه کنید نه به سخنان دوستان، علایق پدر و مادرتان و یا سلیقه اطرافیان دیگرتان، به خودتان و احساسات خودتان و سلیقه خودتان اعتماد کنید چرا که نھاﯾتا این شماﯾید که باید در این اتاق زندگی کنید.
– به ھیچ عنوان درست نیست کسانی که به سختی به خواب می روند، اتاق خوابشان رو به غرب باشد، در حالی که اتاق ھای رو به طلوع برای کسانی که بیدار شدن برایشان سخت است، اﯾده آل است.

فنگ شویی در اتاق خواب

 

– جایی که تختخواب تان را قرار می دھید بسیار حیاتی است. زﯾرا شما حدود یک سوم زندگی تان را در آن سپری خواھید کرد. بھتر است سرتان به طرف دیوار باشد تا دﯾوار از آن حمایت کند و به طرف در دید داشته باشید. اگر میزھای دارای رومیزی پارچه ای کنار تخت باشد و تابلویی پشت تخت آوﯾزان باشد، محیط را آرام می کند. از تصوﯾرھای نامناسب یا شلوغ باید اجتناب شود، این اتاق تقارن و مناسبت خوبی دارد، میزھای متناسب کنارتخت رابطه مثبت را تقوﯾت می کند.

READ  طراحی کابینت آشپزخانه و نکات آن

 

فنگ شویی در اتاق خواب
– ھنگام شب آﯾنه ھای روی در کمدھا ﯾا میز آرایش را با پرده روشن بپوشانید، چون ھنگام خواب باﯾد انرژی ھای موجود در اتاق آرام باشند، چرا که آینه آنھا را گسترش می دھد.
– تختخواب ھای دارای قاب فلزی، امواج الکترومغناطیسی لوازم برقی و سیم کشی خانه را تشدید می کند، تختخواب ھای چوبی بھتر ھستند.
– برای ملافه ھا، پتو و روبالشی ھا از مواد طبیعی استفاده کنید.
-اتاق خواب ھر چه کوچک باشد، متناسب و اﯾده آل تر است.
– رنگ ھای سفید و کرم روشن، بھترﯾن رنگ برای اتاق خواب است، ھر رنگی که کمرنگ باشد، اتاق خواب شما را آرام خواھد کرد.