آکادمی آراکس

مقالات سایت
ویژگی های یک روتختی ایده آل

ویژگی های یک روتختی ایده آل

29 می 2020

ویژگی های یک روتختی ایده آل

ویژگی های یک روتختی ایده آل

 

راحت بودن و احساس آرامش داشتن در تخت خواب، از لذت ھای شخصی ھر کسی است. انتخاب تخت خواب راحت و ملافه و روتختی مناسب تاکیدی بر آرامش شخصی شما خواھد داشت. اگرچه روتختی زﯾبا، بر تزئین تخت خواب و زﯾباﯾی دکور اتاق خواب می افزاﯾد ولی باﯾد کیفیت و مقاومت آن را ھم به طور کامل در نظر بگیرﯾد. ھمچنین انتخاب ملافه ھای مناسب و نرم، به مراتب به راحتی و آرامش شما کمک می کند. ھیچ چیز به خوبی پارچه نمی تواند به اتاق رنگ و بویی تازه ببخشد. ھماھنگ کردن ملافه ھای امروزی که شست وشوی آنھا بسیار راحت است با ساﯾر ضماﯾم اتاق مانند پرده و رومیزی و کلاھک پارچه ای چراغ، در کمترین زمان ، چھره ای تر و تازه به اتاق می بخشد.

ویژگی های یک روتختی ایده آل
در این تصوﯾر اتاق خوابی را مشاھده می کنید که بیش از ھر چیز دیگر بافت پارچه ای آن مشخص و نمایان است. ھمان طور که در این تصوﯾر می بینید، میان بافت و طرح ملافه، روتختی، کوسن ھا، رومیزی، روکش پارچه ای مبل و صندلی ھماھنگی برقرار است. ھمین ھماھنگی سبب شده است که فضایی آرام و به دور از دغدغه ھای روزمره خلق شود.
▪ نکته اول:
با در نظر داشتن این موضوع که بیشتر تشک ھایی که می خرﯾد استاندارد ھستند، یعنی ساﯾزھایی مانند queen-size و ﯾا King-sized توجه به این ساﯾزھا در بازار ﯾافت می شوند، بھتر است full-sized را دارند و بیشتر روتختی ھا ھم با به ھنگام خرﯾد روتختی و ملافه از ساﯾز تشک ھایتان به طور کامل آگاھی داشته باشید. کمابیش، پیش می آﯾد که تشک ھا دراندازه ھای استاندارد نباشند مانند تشک ھایی که برای تخت ھای سفارش داده شده ساخته شده اند، با این وجود باید اندازه ھای تشک را خودتان با متر در بیاورﯾد و روتختی را بنابر اندازه ھای تشک سفارش دھید.

READ  تزیین شومینه در دکوراسیون منزل

ویژگی های یک روتختی ایده آل
▪ نکته دوم:
این روزھا میان مردم استفاده از روتختی ھای کتان بسیار رایج است. استفاده از روتختی ھای کتانی که یک در میان با تارھای فلانل ادغام باشد، با سبک و ذائقه ما اﯾرانی ھا بیشتر تناسب دارد و در نھایت پارچه نرم تر و راحت تر است.

▪ نکته سوم:
بھتر است برای آخرین تزئین تخت خواب و روپوش نھایی، بھترین روتختی و از نوع مرغوب را انتخاب کنید چرا که بیشتر زﯾبایی اتاق خواب به شیوه انتخاب رو تختی تان بستگی دارد. ابریشم و ساتن به دلیل نرم و براق بودنشان، زﯾبایی خیره کننده ای دارند و علاوه بر مجلل بودنشان، بسیار نرم و راحت ھستند.

ویژگی های یک روتختی ایده آل
▪ نکته چهارم:
در نھاﯾت شما باید چیزی را انتخاب کنید که از لحاظ رنگ و نما با کل اتاق خوابتان ھماھنگی داشته باشد و یا اینکه به اتاق خوابتان رنگ، حجم و عمق بدھد. اگر عادت به این کار دارید که در ھر فصل نمای اتاقتان را با رو تختی تغییر دھید، بھتر است بدانید که در فصول سرد مانند زمستان .استفاده از رنگ ھای تیره مانند زرشکی و سورمه ای بسیار مناسب است و در فصول گرم مانند تابستان استفاده از رنگ ھای روشن و کمرنگ فضای اتاق را بسیار تعدیل می کند و بر حظ بصری می افزاید.

ویژگی های یک روتختی ایده آل