آکادمی آراکس

مقالات سایت
ویژگی های یک اتاق خواب ایده آل

ویژگی های یک اتاق خواب ایده آل

20 می 2020

ویژگی های یک اتاق خواب ایده آل

ویژگی های یک اتاق خواب ایده آل

یک تغییر اساسی! بله این چیزی است که شما احساس می کنید واقعا به آن احتیاج دارید. ھمه چیز به نظر تکراری می آﯾد حتی اتاق خوابتان اما باید چه کار کرد اگر ھمیشه به دنبال مکانی آرامش بخش و متفاوت برای استراحت کردن یا خلوت کردن با خودتان بوده اید با ایده ھای عجیب و نو و دیدنی و رنگ ھایی بی نظیر و شعاع ھای نورانی که احتمالا فقط در فیلم ھا دﯾده می شوند و یا طراحی ھای مدرن و امروزی )البته به شیوه خودتان( ھمراه با تصاوﯾر زیبا و رنگ ھای در ھم و برھمی که به طور دائم در ذھنتان چرخ می خورند و فکر می کنید که اگر راجع به آنھا به دﯾگران چیزی بگویید احتمالا شوکه خواھند شد و…باید بگویم که با این تفاسیر چیدمان و دکوراسیون اتاق خوابتان و نھاﯾتا دست یافتن به آرزوی کوچک اما دﯾرﯾنه تان مبنی بر داشتن اتاق خوابی
دلخواه با طراحی بی نظیر برای ھر کسی به غیر از خودتان احتمالا کمی چالش برانگیز و یا حتی دردسرساز خواھد بود ولی مژده می دھم که این آرزو به سادگی و با کمی حوصله و خلاقیت توسط خودتان کاملا دست ﯾافتنی است نکته دیگری که بھتر است از ھمین الان خیالتان را در موردش راحت کنم این است که، روشی که طی این سلسه مقالات قرار است با ھم راجع به آن صحبت کنیم بسیار کم خرج بوده و با ھر میزان بودجه ای قابل استفاده و کاملا کاربردی است…

READ  ویژگی های اتاق خواب پسر بچه ها

 ویژگی های یک اتاق خواب ایده آل
▪ ریتم و ھماھنگی
زمانی دکوراسیون یک اتاق از ھماھنگی نسبی بالایی برخوردار است که بتوان به سادگی ارتباط ھمه اجزای اتاق را با ﯾکدﯾگر تشخیص داد. در این میان نقش رنگ ھا و استفاده از الگوھای ھم خانواده در چیدمان وسایل، در رﯾتم بخشی و ایجاد ھماھنگی اﯾده آل غیرقابل انکار می باشد. سایه روشن ھا و افکت ھای نوری نیز در این زمینه کم تاثیر نیستند. (آنھا را نادﯾده نگذارﯾد!)
▪ طبیعت گرایی در اتاق خواب
تا می توانید از مظاھر طبیعی برای دکوراسیون اتاق تان استفاده کنید انواع گیاھان خانگی و وسایل ساخته شده از چوب، سنگ و… می تواند به شما در داشتن اتاقی بی نظیر، زنده و سرشار از انرژی ھای مثبت و نیرو دھنده کمک کند. در این جا برای تکمیل بحث، خوب است اشاره ای ھم به کتاب پزشکی مکمل و درمان ھای موازی کنیم. در این کتاب در مبحث فنگ شویی توصیه ای مھم و جالب شده است از گیاھان و اشیای مختلفی مانند تابلو، مجسمه، سکه، سنگ ﯾشم، زنگوله و… به عنوان ابزار روﯾارویی با تاثیرات منفی تقویی تاثیرات مثبت و ﯾا حماﯾت و حفاظت ساکنان
خانه استفاده می شود که استفاده از اﯾن اشیا باﯾد در موارد مشخص و ﯾا آگاھی کامل از اھمیت نمادﯾن آن انجام گیرد. کتاب پزشکی مکمل و درمان ھای موازی طبیعت ھمواره زیباترین و کامل ترین الگوھا را در اختیار انسان ھا قرار می دھد پس برای موفق شدن در این کار ھم بھترین الگوی شما چه در انتخاب رنگ ھا و چه در چیدمان وسایل اتاق تان طبیعت است علاوه بر این شما می توانید به جای گم شدن در میان انبوھی از کتاب ھا و جزوات مربوط به رنگ شناسی با نگاھی ساده اما دقیق به چگونگی در کنار ھم قرار گرفتن رنگ ھا در طبیعت، زیباترین ترکیبات رنگی را متناسب با فضای اتاقتان
ایجاد کنید. با توجه به ھمه آنچه که در بالا گفته شد بھترین توصیه ای که می توانم نھاﯾت به شما برای طراحی و تغییر دکوراسیون اتاقتان بکنم این است که ابتدا سعی کنید اطلاعات پایه ای لازم را در این زمینه کسب کنید و قبل از ھر چیز به قلب خودتان و احساسات درونی تان عمیقا توجه کنید نه به سخنان دوستان، علاﯾق پدر و مادرتان و یا سلیقه اطرافیان دیگرتان، به خودتان و احساسات خودتان و سلیقه خودتان اعتماد کنید چرا که نھایتا این شمایید که باید در این اتاق زندگی کنید.

READ  تزیین شومینه در دکوراسیون منزل


▪ اتـاق استـراحت ایده آل
_ به ھیچ عنوان درست نیست کسانی که به سختی به خواب می روند، اتاق خوابشان رو به غرب باشد، در حالی که اتاق ھای رو به طلوع برای کسانی که بیدار شدن براﯾشان سخت است، اﯾده آل می باشد.
_ جایی که تختخوابتان را قرار می دھید بسیار حیاتی است. زﯾرا شما حدود یک سوم زندگی تان را در آن سپری خواھید کرد. بھتر است سرتان به طرف دﯾوار باشد تا دﯾوار از آن حماﯾت کند و به طرف در دید داشته باشید. اگر میزھای دارای رومیزی پارچه ای کنار تخت باشد و گوبلنی روی دﯾوار پشت تخت آوﯾزان باشد، محیط را آرام می کند. از تصوﯾرھای نامناسب یا شلوغ باید اجتناب شود، این اتاق تقارن و مناسبت خوبی دارد، میزھای متناسب کنار تخت رابطه مثبت را تقویت می کند.
_ ھنگام شب آینه ھای روی در کمدھا یا میز آراﯾش را با پرده روشن بپوشانید، چون ھنگام خواب باید انرژی ھای موجود در اتاق آرام باشند، چرا که آیینه آنھا را گسترش می دھد.

 ویژگی های یک اتاق خواب ایده آل