آکادمی آراکس

مقالات سایت
ویژگی های اتاق خواب پسر بچه ها

ویژگی های اتاق خواب پسر بچه ها

24 می 2020

ویژگی های اتاق خواب پسر بچه ها

ویژگی های اتاق خواب پسر بچه ها

اتاق خواب پسربچه ھا تفاوت کمی با اتاق خواب دختربچه ھا دارد، شیوه دکوربندی آنھا تا حدودی متفاوت است و این تفاوت به تفاوت ھای نسبی شخصیتی دختر و پسربچه ھا بازمی گردد. سعی کنید اتاق خواب پسربچه ھا از فضای مناسبی برای جست وخیز و جنب وجوش خاص پسرانه شان برخوردار باشد.

ویژگی های اتاق خواب پسر بچه ها

پسربچه ھا ذاتاً به جست و خیز علاقه دارند. آنھا به کشتی گرفتن با ھمنوعان و ھمسن وسالان خود نیز علاقه زیاد دارند، پس خوب است که در صورت امکان سطح پوششی مناسبی برای این نوع علاقه مندی آنھا در اتاق خوابشان فراھم کنید. در نظر گرفتن کتابخانه ای کوچک با چندین جلد کتاب آموزشی، دانستنی و داستان این امکان خوب را فراھم می کند تا ناخواسته علاقه آنھا به کتاب و کتابخوانی را افزایش دھید.

 


سعی کنید در ھر روز حداقل دقایقی را با آنھا برای خواندن کتاب، بازی کردن و صحبت کردن به زبان بچگانه شان صرف کنید، چه خوب است که حتماً سری به اتاق خوابشان بزنید و با قرار گرفتن در دنیای کوچکشان، خود را بیش از ھر زمان دیگری به آنھا نزدﯾک کنید، این وضعیتی است که در خصوص دختربچه ھا ھم صدق می کند.
پسربچه ھا ذاتاً به اسباب بازی ھاﯾی ھمچون آدم آھنی، تفنگ و وسایل توپی علاقه زیاد دارند. پس با تھیه لوازمی از این دست و با تشریح قسمت ھای مختلف آنھا علاوه بر سرگرم کردن پسربچه ھا، اطلاعات اولیه ذھنی شان را نیز درخصوص این گونه وسایل که مدل کوچکی از طرح ھای بزرگ و اصلی ھستند، افزایش دھید. در دکوربندی اتاق پسربچه ھا از ھمفکری با آنھا دریغ نکنید.

READ  انتخاب رنگ اتاق کودک

 

ویژگی های اتاق خواب پسر بچه ها

با چنین کاری آنھا را برای نظردھی در شراﯾط مھم تر زندگی آماده خواھید کرد و قوای ابتکارورزی را در آنھا بیشتر و بیشتر خواھید نمود برای دکوربندی اتاق پسربچه ھا ھمچون دختربچه ھا زمان کافی توأم با شادمانی صرف کنید.