آکادمی آراکس

مقالات سایت

نکاتی راجع به مبلمان چرمی

6 ژوئن 2020

نکاتی راجع به مبلمان چرمی

نکاتی راجع به مبلمان چرمی

 

اگر می خواھید اتاق تان نشانی از دنجی و امنیت در خود داشته باشد، ھیچ چیز بھتر از چرم، چاره ساز نیست. اﯾن چرم ھا مانند نیم چکمه ھای قدﯾمی، با گذشت سال ھا کیفیت خود را به خوبی حفظ می کنند. ھمراه با کاناپه ھای بزرگ چرمی می توانید از مبلمان چوبی بزرگی که با رنگ چرم ھماھنگ باشد، استفاده کنید. در ستون اﯾن ھفته به نکاتی درباره کاربردھای متفاوت مبلمان چرمی و نحوه خرﯾداری آنھا می پردازﯾم.
▪ نکته اول: برای اﯾنکه مبلمان چرمی تان تمیز و نرم بماند، مرتب آن را گرد گیری کنید و گاه به گاه سطح آن را به وسیله واکس مخصوص چرم آغشته کنید.
▪ نکته دوم: مبلمان و کاناپه ھای چرمی را از منابع گرمازا مانند رادﯾاتور و آتش روباز شومینه دور نگه دارﯾد چرا که گرمای زﯾاد موجب خشک و شکننده شدن چرم می شود.
▪ نکته سوم: پیش از خرﯾد بھتر است از نوع مرغوبیت چرم و درجه بندی چرم ھا آگاھی داشته باشید تا بتوانید کالای مناسبی را خرﯾداری کنید.
چرم ھاﯾی که دارای رنگ تیره ھستند و رنگ ھاﯾی ﯾکدست و ﯾک نواخت دارند، از نوع مرغوب ھستند و ھمچنین اﯾن نوع چرم لطافت و نرمی خاصی ھم دارد. آن دسته از چرم ھاﯾی که رنگی ﯾکنواخت ندارند و به صورت دانه دانه، لکه ھای رﯾز و روشن روی آنھا وجود دارد، چرم مرغوبی نیستند و دوام زﯾادی ھم ندارند. اغلب اﯾن دسته از چرم ھا ممکن است به سرعت پاره شوند.
▪ نکته چھارم: پیش از خرﯾد، ابتدا مقیاس و اندازه خانه و فضاﯾی را که قرار است مبلمان در آن جای بگیرد، در نظر داشته باشید. اگر فضای بزرگی برای چیدمان مبلمان چرم دارﯾد، بھتر است که کاناپه ھای بزرگ را انتخاب کنید و بالعکس اگر فضای کوچکی دارﯾد، توصیه می شود که از تک مبل ھای کوچک استفاده کنید چرا که مبلمان کوچک فضای کوچک را بزرگ تر نماﯾان می کند.
▪ نکته پنجم: پیش از خرﯾد کاناپه و مبلمان چرمی، رنگ زمینه و دکوراسیون خانه را به ﯾاد داشته باشید تا بتوانید مبلمانی با رنگی ھماھنگ و ﯾا مکمل برای فضای مورد نظر خرﯾداری کنید. اغلب چرم ھای بلوطی فضاﯾی بسیار زﯾبا و گرمی را به وجود می آورند و ھمچنین موجب می شوند که فضا بزرگ تر از آنچه ھست نماﯾان شود. معمولا چرم ھای بلوطی به راحتی با ھر دکوری ھماھنگی پیدا می کنند.
▪ نکته ششم: اگر قصد دارﯾد برای اتاق نشیمن مبلمان بخرﯾد، بھتر است کاناپه ھای بزرگ چرمی را انتخاب کنید، چرا که لمیدن و استراحت کردن روی اﯾن سبک مبلمان به مراتب بسیار راحت تر از دﯾگر انواع مبلمان است. اتاق نشیمن، فضایی است که اعضای خانواده بیشترﯾن زمان خود را در آن سپری می کنند و به دلیل پرتردد بودن اﯾن فضا، کاناپه ای را انتخاب کنید که دارای چرم با کیفیت و بادوامی باشد، تا دﯾرتر دچار فرسودگی و
پارگی شود.

READ  چیدمان دکوراسیون در خانه های کوچک