کابینت آشپزخانه

مقالات و مطالب آموزشی کابینت آراکس
نکاتی برای چیدمان اصولی آشپزخانه

نکاتی برای چیدمان اصولی آشپزخانه

25 می 2020

نکاتی برای چیدمان اصولی آشپزخانه

نکاتی برای چیدمان اصولی آشپزخانه

آشپزخانه ھا را می توان مرکز خانه نامید. جایی که ھمه اعضای خانواده در آن جمع می شوند تا بپزند، بخورند، حرف بزنند و دور ھم باشند. آشپزخانه را می توان مکانی برای مشارکت افراد خانواده در استفاده از امکانات کل خانه تلقی کرد. شاید به ھمین خاطر است که برای دکوراسیون آشپزخانه باید خیلی از نکات را در نظر بگیرﯾد.

نکته اصلی که در دکوراسیون آشپزخانه ھای اپن باید رعایت شود این است که باید دکور آن مطابق با کل خانه و یا اتاق مجاور آن باشد. در تصوﯾر فوق، کابینت ھای دﯾواری دارای درھای شیشه ای ھستند. درھای شیشه ای باعث وسیع تر شدن فضای داخلی آشپزخانه می شوند. به کابینت ھای پایینی پیشخوان نیز دقت کنید که پوششی از درھای شیشه ای دارند. قرار دادن ظروف تزیینی در داخل آنھا، فضایی دلپذﯾر را برای اتاق و آشپزخانه به وجود می آورد.

 


به پرده این آشپزخانه نگاه کنید. برای اینکه نور کافی از بیرون به درون آشپزخانه بتابد، تنھا قسمت بالایی پنجره با پرده ای بسیار کوتاه پوشش داده شده و به علاوه، شیشه ھا نیز از نوع مات انتخاب نشده اند. طرح پرده نیز ترکیبی از رنگ آبی و سفید است که ھماھنگ با کاشی ھای دﯾوار آشپزخانه است.
استفاده از کابینت ھاﯾی به رنگ روشن باعث می شود نور تابیده شده از پنجره و چراغ، تشدید شود. ھالوژن ھای سقفی که در تصوﯾر دﯾده می شوند، نورھای موضعی اﯾجاد می کنند. چینش این ھالوژن ھا به گونه ای است که نوری مساوی و دلپذﯾر بر تمامی پیش خوان ھا تابیده می شود.
وجود نور کافی در آشپزخانه، از خستگی، جلوگیری می کند.

 


نکته دیگر این است که وسایل تزﯾینی ای که باعث شلوغی بصری شود، در آشپزخانه به کار گرفته نشده است. با اینکه فضای کافی برای تزیینن وجود دارد ولی طراح، آرامش را بر شلوغی ھای بصری ترجیح داده است. با پرھیز از شلوغی ھای بصری در محیط می توانید به آرامش روحی بیشتری دست پیدا کنید. وجود وسایل تزﯾینی متعدد روی پیشخوان ھا، پس از مدتی تاثیر نامطلوبی بر آرامش اعضای خانواده می گذارد.