آکادمی آراکس

مقالات سایت
مقایسه اتاق خواب سنتی و مدرن

مقایسه اتاق خواب سنتی و مدرن

7 ژوئن 2020

مقایسه اتاق خواب سنتی و مدرن

مقایسه اتاق خواب سنتی و مدرن

 

این بار می خواھیم چندین نوع چیدمان اتاق خواب را با یکدیگر مقایسه کنیم. این مقایسه شامل چیدمان فضای خواب در سبک ھای سنتی و مدرن است. آگاھی داشتن از سبک ھای مختلف باعث می شود که شما فضای خواب و خانه تان را بنا بر اﯾده ھا و سلایق شخصی خودتان چیدمان کنید و فضایی ھماھنگ و دلنشین برای خود و اعضای خانواده خلق کنید.
امروزه در بیشتر خانه ھا می توانید سبک مدرن را مشاھده کنید، رواج این سبک بیشتر در بین افرادی دیده می شود که ھمیشه دوست دارند روی مد و به روز باشند. این روزھا روی مد بودن تنھا به کیف و کفش و لباس و شغل بسنده نمی شود بلکه به داخل خانه ھا ھم راه یافته است.
نوع و سبک چیدمان خانه ھا، قطعا بازتابی از شخصیت و نگرش افراد است که بر چیدمان تک تک اجزای مبلمان تاثیرگذار است، چرا که ھر کسی با ھدف و منطقی، وسیله مورد علاقه اش را انتخاب و خرﯾداری می کند.

دکوراسیون مدرن

بدون شک اصلی ترین عنصر در سبک مدرن در اتاق خواب، تخت خواب است.
تخت خواب ھای این سبک معمولا صاف و کوتاه و بدون تزئینات جانبی و فرعی ھستند و در بیشتر موارد دارای خطوط صاف و صیقلی و بدون کنده کاری ھستند، البته بسیاری از تخت خواب ھای این سبک ممکن است شکل و فرم مشخصی نداشته باشند ولی عنصری که در بین ھمه این تخت خواب ھا یکسان است، استفاده از روتختی ھای روشن و درخشنده با بافت ھای نازک ( تور یا حرﯾر) است.

READ  شش قانون اساسی دردکوراسیون داخلی

اتاق خواب سنتی و مدرن

استفاده از رنگ ھای شاد و پاستلی روشن، روی دﯾوارھای این اتاق خواب ھا تاکیدی بر مدرن بودن فضا دارد. در سبک مدرن، اجزای مبلمان چه وچک و چه بزرگ عھده دار فراھم سازی آرامش و راحتی شما ھستند.
در این سبک اتاق خواب بزرگتر، ساده تر، تمیزتر و بی پیرایه به نظر می رسد. با استفاده از تخت خواب ھای سبک مدرن فضای اتاق دنج، گرم و صمیمی به نظر می آید. سبک بی پیرایه و راحت مدرن باعث می شود که فضایی گرم در محیط خانه حکمفرما شود.
نمایی از گل وگیاه طبیعی در اتاق می تواند جلوه ھر نوع چیدمان را چندﯾن برابر کند. در دکوراسیون این قبیل اتاق خواب ھا معمولا از گل ھای کمیاب و غیربومی استفاده می شود؛ گل ھایی نظیر آنتورﯾوم، ھلیکونیا، ارکیده.

اتاق خواب سنتی و مدرن
استفاده از این گل ھا برای پر کردن فضاھای خالی اتاق کاملا مناسب است. این گل ھا محیط داخلی اتاق را جذاب تر و ھنری تر جلوه می دھند.
گلدان ھای مناسب برای اﯾن گل ھا نیز گلدان ھای شیشه ای مات و گلدان ھاﯾی سیلور و مفرغی است که با سبک مدرن، ھماھنگی بیشتری دارد.

 دکوراسیون سنتی
شعار سبک سنتی، این است که ھر کالای قدیمی ھمانند طلا، قیمتی و با ارزش است. مبلمان و اشیای قدیمی و آنتیک با دست به دست گشتن و رسیدن به ما حقایقی را از دوره ھای متفاوت تاریخ بازگو می کنند.
در سبک سنتی و کلاسیک زمانی که حرف از اتاق خواب به میان می آید، باید بدانید که عنصر اصلی تخت خواب ھا ھستند. مبلمان چوبی سنتی، قدرت افسون گری بی نظیری دارد که می تواند تنھا دلیل بر رواج این سبک در این دوره باشد.
تخت خواب ھای اﯾن دوره، دارای طرح و نقوش تارﯾخ دوران خود ھستند. در اﯾن سبک تخت خواب ھای چوبی با کنده کاری ھا و کارھای دستی که به روی آنھا اعمال شده معروف ھستند. تخت خواب ھای فلزی در این سبک بیشتر برنز ھستند. روتختی ھایی که در این سبک به کار برده می شود نیز بسیار منحصر به فرد است. در این سبک از پارچه ھایی که دارای بافت رﯾز و به اصطلاح پارچه ھای سنگین ھستند استفاده می شود. برای مثال استفاده از مخمل، ابرﯾشم و چیت ھای گل دار بسیار راﯾج است.

READ  ویژگی های اتاق خواب پسر بچه ها