آکادمی آراکس

مقالات سایت
معرفی کامل چرخه رنگ در دکوراسیون

معرفی کامل چرخه رنگ در دکوراسیون

26 می 2020

معرفی کامل چرخه رنگ در دکوراسیون

معرفی کامل چرخه رنگ در دکوراسیون

 

 

از آنجا که رنگ در ایجاد کیفیت ھای گوناگون در دکوراسیون تاثیر بسزایی دارد آشنایی با چرخه رنگ برای یک دکوراتور یا کسی که قصد دارد دکوراسیون فضایی مانند یک منزل را طراحی کند از ارزش و اھمیت
فراوان برخوردار است. چرخه رنگ به طور کلی به سه بخش تقسیم می شود که عبارتند از رنگ ھای اولیه یا اصلی، رنگ ھای ثانویه و رنگ ھای میانی.

رنگ ھای اصلی ﯾا اولیه رنگ ھایی ھستند که از ترکیب رنگ ھای دﯾگر ساخته نمی شوند و نمی توان این رنگ ھا را با مخلوط کردن رنگ ھای دیگر به دست آورد و عبارتند از زرد، آبی و قرمز. رنگ ھای ثانویه رنگ ھایی ھستند که از ترکیب رنگ ھای اصلی و اولیه در چرخه رنگ به دست می آﯾند.

مانند سبز که از ترکیب زرد و آبی به دست می آید، بنفش که از ترکیب آبی و قرمز ساخته می شود و نارنجی که از ترکیب قرمز و زرد حاصل می شود.رنگ ھای میانی رنگ ھای بی شماری ھستند که در میان رنگ ھای ثانویه وجود دارند و از ترکیب میزان ھای مختلف از رنگ ھای ثانویه با یکدیگر ساخته می شوند.پس از آشنایی با رنگ ھای موجود در چرخه رنگ مفاھیم مربوط به رنگ برای ما روشن می شوند. رنگ ھای ھارمونیک و یا ھم خانواده رنگ ھایی ھستند که دارای یک رﯾشه رنگی ھستند.

 

مانند رنگ ھای سبزآبی، آبی بنفش و بنفش که ھمه در رﯾشه اصلی که رنگ آبی باشد با ھم مشترک ھستند. رنگ ھای ھارمونیک و ھم خانواده در چرخه رنگ در کنار یکدیگر قرار دارند. رنگ ھای ھارمونیک ھمیشه به خوبی و زﯾبایی در ترکیب ھای دکوراسیونی در کنار ھم قرار می گیرند و آرامش را به بیننده القا می کنند. رنگ ھای متضاد رنگ ھایی ھستند که در چرخه رنگ در برابر یکدیگر قرار گرفته اند. متضادترین رنگ ھا رنگ ھایی ھستند که دقیقاً در مقابل یکدیگر واقع شده اند ما سبز و نارنجی و یا زرد و بنفش، اگر قصد دارﯾد از رنگ تند ھای متضاد در دکوراسیون یک اتاق استفاده کنید دقت کنید که یکی از رنگ ھا به صورت محسوس نسبت به دیگری غالب باشد. در غیر این صورت کنتراست و تضاد حاصل چشم آزار خواھد بود.رنگ ھای چرخه رنگ از یک جنبه دﯾگر قابل تقسیم و طبقه بندی ھستند: رنگ ھای گرم و رنگ ھای سرد.

READ  چیدمان اصولی وسایل خانه

چرخه رنگ در دکوراسیون

رنگ ھای گرم در نیمه بالای چرخه رنگ قرار دارند و شامل قرمزھا، زردھا، صورتی ھا و نارنجی ھا می شوند. این رنگ ھا به فضا صمیمیت می بخشند.رنگ ھای سرد رنگ ھای نیمه پاﯾین چرخه رنگ ھستند که آرامش بخش بوده و موجب می شوند دکوراسیون یک اتاق رسمی تر به نظر برسد و عبارتند از آبی ھا، بنفش ھا و سبزھا. ھنگامی که اجرای دکوراسیون مورد نظر شما به اتمام رسید گاھی به نظر می رسد با وجود استفاده از رنگ ھایی از یک خانواده و ﯾا رنگ ھایی در کنار ھم از تناسب و تعادل لازم برخوردار نیست. در چنین مواقعی با استفاده از رنگ متضاد رنگ ھای به کار رفته در دکوراسیون می توان بر جذابیت و شادابی آن افزود. این رنگ متضاد را می توان از میان رنگ ھای مقابل رنگ به کار رفته در اتاق از چرخه رنگ انتخاب کرد. استفاده از رنگ ھای متضاد در سطوح کوچک در دکوراسیون ھاﯾی که از رنگ ھایی ھم خانواده و یا پرده ھای تیره و روشن یک رنگ تشکیل شده نقش تاکیدی دارد و به چنین فضاھایی جذابیت و زندگی می بخشد.

چرخه رنگ در دکوراسیون

نیازی نیست که رنگ متضاد به صورت یک سطح تامین کنند.  پارچه ای یا پوشش یک دﯾوار باشد بلکه یک آباژور، یک تابلو یا حتی تعدادی کوسن می توانند منظور شما را کاملا به عنوان مثال در اتاقی که دکوراسیون از پرده ھای گوناگون رنگ گلبھی و نارنجی پوشیده شده است استفاده از رنگ سبز در سطوح کوچک می تواند جذابیت اتاق را دوچندان کند. این امر را می توان با افزودن یک جفت کوسن سبزرنگ بر روی مبل و قرار دادن یک گلدان گل سبز آپارتمانی در گوشه مقابل اتاق برای ایجاد تعادل فراھم آورد و یا در اتاق خوابی که با رنگ ھای آبی ملایم طراحی شده است می توان با قرار دادن یک گلدان صورتی بر روی میز در گوشه اتاق و یا یک جفت آباژور صورتی رنگ بر روی پا تختی ھا گرما و لطف بیشتری به اتاق بخشید. حال که شما با روش استفاده از رنگ ھای متضاد در دکوراسیون آشنا شده اید می توانید به راحتی با نگاه کردن به کتاب ھا و مجلات دکوراسیونی اﯾن شیوه کار را در بسیاری از دکوراسیون ھای مطلوب و چشمگیر شناسایی کنید.