کابینت آشپزخانه

مقالات و مطالب آموزشی کابینت آراکس
مبلمان در دکوراسیون داخلی

مبلمان در دکوراسیون داخلی

27 اکتبر 2020

مبلمان و پیدایش آن مبحثی مهم در دکوراسیون داخلی است و جایگاه ویژهای در ساخته های دست بشر دارد. مبلمانها هر کدام با توجه به حجم آنها، استفاده و ماهیتی معین دارند.

به عنوان مثال مبلمان توکار که امروزه در ردیف مبلمان های مدرن قرار میگیرد قدیمیترین نوع مبلمان است. نمونه ی حاضر این سبک را میتوان در صندلیها و تخت هایی متعلق به خانهایی در دوران نوسنگی واقع در شمال اسکاتلند مشاهده کرد. که توکار و غیر قابل انتقال هستند. در واقع وجود مبلمان سطح فرهنگی را نشان میدهد به این صورت که صندلی در آن زمان نقش ویژهای را در آن زمان داشته و کسانی که از صندلی یا چهارپایه استفاده میکردند فرهنگ بالاتری داشته اند و بالای خط فقر محسوب میشده اند، اما از طرف دیگر داشتن مبلمان به خودی خود بر برتری فرهنگی دلالت نمیکند، برعکس فرهنگ استفاده از مبلمان است که بر شیوه زندگی مردم در دوران مختلف تأثیر متقابل داشته است، در واقع طراحی داخلی بر تعامل انسان با محیط اطرافش دلالت میکند که مبلمان جز مهمترینهاست.

انواع مبلمان در دکوراسیون داخلی

  1. مبلمان یونان
  2. مبلمان روم
  3. مبلمان رومانسک
  4. مبلمان گوتیک
  5. مبلمان رنسانس
  6. مبلمان منرسیم
  7. مبلمان باروک
  8. مبلمان روکوکو