کابینت آشپزخانه

مقالات و مطالب آموزشی کابینت آراکس
راز داشتن اتاق خواب با آرامش

راز داشتن اتاق خواب با آرامش

22 می 2020

راز داشتن اتاق خواب با آرامش

راز داشتن اتاق خواب با آرامش

 

اتاق خواب جایی است برای آسودن و کسب آرامش و انرژی مجدد برای یک روز کاری دﯾگر. انتخاب لوازم اتاق خواب و ھمچنین نوع چیدمان آن کمک زیادی به کسب این آرامش و استراحت واقعی می کند.
در این نوشتار سعی دارﯾم مھم ترین نکات مربوط به دکوراسیون این منطقه با اھمیت خانه را توضیح دھیم. یکی از اصول اولیه چیدمان در اتاق  خواب می گوید محل تخت باید به گونه ای انتخاب شود که پنجره نورگیر حتما در سمت راست آن قرار گیرد. استفاده از کوسن ھای فراوان بر روی تخت ھایی که لبه بالایی بلندی دارند، بر زﯾبایی تخت می افزاید.

 

اتاق خواب با آرامش
به ھماھنگی موجود در بین اشیا و مبلمان بیشتر دقت کنید. بافت ھای روتختی و والان ھای پرده بھتراست از یک نوع، از یک طرح و از یک طیف رنگی انتخاب شود و حتی نوارھای تزﯾیینی دﯾواری در قسمت بالایی دﯾوارھا نیز از ھمان طیف رنگی باشد. ھماھنگی میان بافت ھا یک سبک کلاسیک به محیط اتاق می دھد. البته اگر در میان این ھماھنگی، گاھی یکی از بافت ھا و رنگ ھا، کاملا متضاد و مکمل دﯾگر بافت ھا  باشد، بر تنوع دکور اتاق افزوده شده و آن را از یکنواختی در  می آورد.توجه داشته  باشید استفاده از روتختی ھای زیبا تنھا ملاک زﯾبایی و راحتی اتاق نیست، بلکه باﯾد به نرمی و لطافت آن ھم
توجه کنید.

اتاق خواب با آرامش

ھمه این موارد منجر به افزاﯾش حس آساﯾش و راحتی در اتاق خواب می شود. فرض کنید:رنگ زمینه اتاق، کرم شکلاتی و گلبھی است. استفاده از دکورھای چوبی تیره و متمایل به زرشکی، مکمل رنگ فضای زمینه است. استفاده از روتختی براق، با القاء نوعی حس تجمل گرایی در کنار دکور چوبی تیره باعث می شود زﯾبایی اﯾن نوع چیدمان جلوه ای چند برابر بیابد. رنگ و طرح بافت ھای پارچه ای نیز مابین رنگ زمینه اتاق و دکور چوبی آن است.
ھمین امر سبب شده است تا در محیط، تعادل برقرار شود. یادتان باشد که یکی از وﯾژگی ھای سبک کلاسیک، استفاده از بافت ھای براق در کنار دکور چوبی تیره است. ھر چه پھنای قاب تابلوھا بیشتر باشد آن تابلو با دکور اتاق، ھماھنگ تر شده  و ھر چه پھنای قاب کمتر باشد، تنھا نقاشی ﯾا ساﯾر آثار داخل قاب جلوه بیشتری خواھد داشت. ھمچنین، استفاده از تک مبل کمک می کندتا فضایی صمیمی و دلنشین در قسمتی از اتاق فراھم آید. در کنار تک  مبل می توان از نور موضعی (آباژور) استفاده کرد. به این ترتیب فضایی مناسب برای مطالعه واستراحت در شب پدید می آﯾد. ھر چه تعداد نورھای موضعی در داخل اتاق بیشتر باشد، تفکیک فضاھای داخلی بیشتر شده و به نظر می رسد که رعاﯾت این نکته برای اتاق خواب، مناسب است. استفاده از چراغ ھای آباژور کوتاه بر روی پاتختی ھا، میتواندفضایی رومانتیک  به وجود آو ضمنا این امکان را به وجود می آورد تا بتوانید قبل از رد و  خواب به مطالعه بپردازﯾد. استفاده از فضای سبز (گلدان، فلاور باکس و . . .)، قاب عکس ھای شخصی و تابلوھای خط یا نقاشی مورد علاقه تان در اتاق خواب باعث افزاﯾش نشاط و روحیه تان شده و روبه رو شدن با اﯾن عناصر به وﯾژه در آغاز روز می تواند انگیزه  شروع یک روز کاری را دو چندان کند.


بھتراست قاب عکس و تابلو نیز مطابق با دکورچوبی اتاق،چوبی انتخاب شود و ھمین امر باعث ایجاد ھماھنگی بیشتر بین اجزای داخلی اتاق می شود. استفاده از قاب ھای فلزی متعدد در اتاق ھایی که دکور فلزی و فرفورژه دارند کاملا مناسب است و توصیه می شود.