آکادمی آراکس

مقالات سایت
دیوارهای منزلتان را منحصر به فرد کنید!

دیوارهای منزلتان را منحصر به فرد کنید!

16 مارس 2019

دیوارهای منزلتان را منحصر به فرد کنید!

● نکاتی درباره نقش آفرینی متفاوت دﯾوارھا
این روزھا، دﯾوارھا تنھا به عنوان چھاردیواری برای محافظت از مبلمان و اشیای تزئینی خانه نیستند بلکه یکی از عناصر ثابت معماری داخلی و
مشخص کننده سبک و حال و ھوای خانه شما به شمار می روند. با کمی دقت، متوجه می شوﯾد، بیشترین رنگ، بافت و طرح در ھر خانه ای متعلق به
دﯾوارھا و سقف است.
برای خلق فضایی بی نقص و آرام، نحوه انتخاب پوشش دﯾوارھا از اصول مھم دکوراسیون داخلی محسوب می شود. امروزه پوشش دﯾوارھا از انواع رنگ،
طرح و بافت برخوردارند که با به کارگیری آنھا می توانید فضایی تازه و ھماھنگ با دکوراسیون و سلیقه شخصی تان خلق کنید.
اتاق نشیمنی را که روی دﯾوارھای آن از تکنیک استن سیل یا شابلون استفاده شده است. در این تکنیک، نقاشی ھای ظریف و دستی به
دکور اتاق اضافه می شود که معمولا در حاشیه گذاری دﯾوارھا و سقف انجام می گیرد.

ھمان طور که در تصوﯾر اول می بینید، در قسمت بالایی دﯾوار و نزدﯾک سقف،
این تکنیک انجام گرفته و دﯾوار را از یکنواختی و تک رنگی در آورده و فضایی لطیف و رنگین حاصل شده است. بھتر است در این تکنیک، از رنگ ھای
ھماھنگ با دکور خانه و اجزای مبلمان استفاده کنید.

غیر از حاشیه گذاری دﯾوارھا و سقف، می توانید در موارد دیگری ھم از این تکنیک استفاده کنید؛ مانند اطراف شومینه و تابلوھای نقاشی. معمولا
حاشیه گذاری باعث نمایان تر شدن عناصر دکوراتیو و اجزای مبلمان می شود. در این تکنیک شابلون ھایی با طرح و الگوھای متفاوت وجود دارند، از
طرح ھای کلاسیک می توانید در سالن پذﯾرایی و اتاق نشیمن استفاده کنید و با استفاده از طرح ھای عروسکی و کارتونی، می توانید فضایی
افسانه ای و متفاوت برای اتاق کودکتان خلق کنید.دﯾواری را که استن سیل شده است، نشان می دھد. لازم به ذکر است که در بیشتر کشورھا کاغذھای مخصوص استن سیل وجود دارد ولی در
اﯾران این کاغذھا ﯾافت نمی شوند و به ھمین دلیل برای انجام این کار از صفحه فیلم ھای آزماﯾشگاھی می توان استفاده کرد.

READ  طراح اتاق خواب تابستانی خود باشید

● نحوه اجرا
انجام این تکنیک بسیار سھل و آسان است و شما می توانید به راحتی این کار را در خانه انجام دھید. ابتدا طرح و نقش را انتخاب کنید. سپس
الگوی مورد نظر را به روی ﯾک صفحه فیلم آزماﯾشگاھی که دﯾگر لازم ندارﯾد، طراحی کنید و قسمت طراحی شده را از صفحه جدا کنید.
سطحی را که قرار است استن سیل روی آن قرار گیرد اندازه گیری و تقسیم بر اندازه صفحه شابلون کنید تا تعداد دفعات انجام این کار را به دست
آورﯾد. در اﯾن صورت الگوی شما چندین بار تکرار می شود. باﯾد سعی کنید فاصله ای میان الگوھا ایجاد نشود و در نھاﯾت طرحی یکسان و یکنواخت
ارائه دھید. بنا بر سلیقه شخصی می توانید از نقش ھای کوچک و بزرگ استفاده کنید.
کاغذ استن سیل را در جایی که قرار است نقاشی شود قرار دھید و آن را با چسب کاغذی بچسبانید به طوری که مانع حرکت کردن آن به روی
دﯾوار شود.


رنگ ھای مورد نظر را انتخاب کنید و روی ﯾک پالت برﯾزﯾد. بھتر است رنگ ھای نیمه براق روغنی را انتخاب کنید. قلم موی مخصوص استن سیل موی
کوتاه دارد. اﯾن قلم موھا را داخل رنگ فروبرید و به صورت عمودی از بالا به پاﯾین روی استن سیل بکشید. ھر چه رنگ ھا خشک تر باشد، موفقیت
شما در این کار بیشتر خواھد بود.