کابینت آشپزخانه

مقالات و مطالب آموزشی کابینت آراکس
دکور بندی آشپزخانه

دکور بندی آشپزخانه

14 می 2020

دکور بندی آشپزخانه

دکور بندی آشپزخانه

قصد داریم تا در خصوص کارھایی که می توانید در آشپزخانه خانه تان انجام داده و بدون پرداخت ھزینه دستمزد به کارگر یا متخصصان دیگر، آن را تبدیل به مکانی بسیار شاد کنید، نکاتی را به شما یادآور شویم.

به خاطر داشته باشید که آشپزخانه برای خانم ھای خانه دار، خانه دوم محسوب می شود چون مدت زمان تقریبا قابل توجھی را در آن سپری می کنند پس باید از ھمه نظر، مکانی شاد و غیر کسالت آور باشد. نکته نخست در این میان، رنگ آمیزی دیوارھای آشپزخانه است. سعی کنید که برای رنگ آمیزی دیوارھای آشپزخانه از ترکیب ھای مختلف استفاده کنید. مثلاً ضروری نیست تا تمامی دیوارھای آن را به یک رنگ درآورید.

اگر آشپزخانه خانه شما حتی تنھا دو دیوار دارد، دیوارھای آنھا را به دو رنگ تیره و روشن تر از یک طیف رنگی درآورید. این ابتکار عمل موجب انبساط خاطر بیشتر به ھنگام کار در این مکان می شود.

 

دکور بندی آشپزخانه

نکته بعدی، کابینت ھاست. به دلیل حجم قابل توجھی که کابینت ھا در آشپزخانه به خود اختصاص می دھند، توجه به رنگ آنھا نیز بسیار مھم است. اگر تمایل داشته و جرات تغییر رنگ آنھا را دارید، می توانید برای وارد کردن نشاط بیشتر به آشپزخانه، کابینت ھای بایی را به یک رنگ شاد مثلاً شکلاتی روشن و کابینت ھای پایین را به رنگ شکلاتی تیره درآورید.

دکور بندی آشپزخانه
در برخی منازل حتی دیده شده است که کشوھای کابینت نیز به رنگی تیره یا روشن تر از رنگ واحد کابینت ھا درآمده است. اینھا تماما ابتکار عمل و خلاقیت شما را نشان می دھد.
برای شاد تر کردن محیط آشپزخانه می توانید از لوسترھای فانتزی و البته ارزان قیمت استفاده کنید. البته باید توجه داشته باشد که نور کافی در سراسر آشپزخانه منتشر شود چون در غیر این صورت با مشکmت مزمن روبه رو خواھد شد. در این میان استفاده از لوسترھای حصیری و چوبی که سبکی خاصی ھم دارند توصیه می شود.

سعی نکنید که روی کابینت ھا با چیدن لوازم مختلف آشپزی شلوغ کنید چون مطمئن باشید به ھنگام کار کردن، دچار کلافگی و سردرگمی خواھید شد. در پایان توجھتان را به پرده ھا معطوف می کنیم. معمو در ھر آشپزخانه ای حداقل یک و حداکثر ٢ تا ٣ پنجره وجود دارد. سعی کنید از پرده ھای کوتاه و نازک برای پنجره ھا استفاده کنید. البته برای راحت تر کار کردن در آشپزخانه، می توانید از شیشه مات کن ھای موجود در بازار استفاده کنید