آکادمی آراکس

مقالات سایت
خلاقیت در بازسازی آشپزخانه

خلاقیت در بازسازی آشپزخانه

30 دسامبر 2018

خلاقیت در بازسازی آشپزخانه

خلاقیت در بازسازی آشپزخانه

برای خانم های خانه دار آشپزخانه به میزان بوی غذای دلپذیری که هر شب از این فضا بیرون می آید، مطبوع و دلنشین نیست. خانم های خانه دار و مادران شاغل ساعت های طولانی در روز در فضای آشپزخانه میچرخند تا غذای خانواده را طبخ کنند و به همین دلیل دکوراسیون آشپزخانه خیلی زود برای آنها تکراری و عادی می شود. از طرف دیگر دود و دم ناشی از طبخ غذا عمر وسایل آشپزخانه را کم می کند و اثاث آشپزخانه خیلی زودتر از مبل و تلویزیون و … زیبایی و جلوه خود را از دست می دهند. آشپزخانه زودتر از سایر فضاهای خانه به بازنگری و صرف هزینه ای برای نو سازی آن احتیاج دارد. اگر بیش از ۵ سال است که در منزل خود ساکن هستید، حتماَ باید دستی بر سر و روی آشپزخانه بکشید. دکوراسیون مجدد و نوسازی آشپزخانه را با حداقل و حداکثر هزینه می توان انجام داد.

میتوانید به یکی از فروشگاه های دکوراسیون آشپزخانه سر بزنید، از میان آلبوم ها و نمونه های موجود، طرح جدیدی از کابینت، گاز و … را انتخاب کنید. با صرف هزینه چند میلیونی صاحب یک آشپزخانه نو شوید.

آشپزخانه را با حداقل و حداکثر ھزﯾنه می توان انجام داد. می توانید به یکی از فروشگاه ھای دکوراسیون آشپزخانه سر بزنید، از میان آلبوم ھا نمونه ھای موجود، طرح جدیدی از کابینت، گاز و… را انتخاب کنید. با صرف ھزﯾنه چند میلیونی صاحب یک آشپزخانه نو شوید. اگر آشپزخانه شما باز باشد، اﯾن نوسازی در تغییر حال و ھوای خانه نیز موثر خواھد بود. اما با صرف ھزﯾنه محدودتر و با کمی خلاقیت نیز می توان رنگ تازه ای به آشپزخانه داد. رھنمودھایی برای ھر دو روش نوسازی آشپزخانه را می توانید در این گزارش بخوانید. اگر جیب شما خالی یا جیب شما پر است، به ھر حال این فرصت را دارید که آشپزخانه تان را نو کنید.
● با جیب پر
دﯾوارھای آشپزخانه را رنگ کنید. در اغلب خانه ھای اﯾرانی نیمی از دﯾوارھای آشپزخانه کاشی و نیمی رنگ است. آن بخشی از دﯾوار که رنگ است را نو کنید و این بار رنگ متفاوتی انتخاب کنید. رنگ ھای شادی چون نارنجی، زرد و رنگ ھای ملاﯾمی چون لیمویی برای آشپزخانه مناسبند. بر اساس روان شناسی رنگ، این رنگ ھا اشتھا را افزایش می دھند. در یک قدم بلندتر می توانید کاشی ھا را عوض کنید.

READ  نقش سبک های معماری در طراحی کابینت آشپزخانه

تعوﯾض کاشی ھا در کنار ھزینه بیشتری، زمان بیشتر می خواھد و شما را چند روزی درگیر تعمیرات می کند. اگر دست به تعوﯾض کاشی ھای دﯾوار زدید، کاشی ﯾا سرامیک کف را ھم عوض کنید.

خلاقیت در بازسازی آشپزخانه

کاشی ھای دﯾوار و کف بھتر است روشن و تیره ﯾک طیف رنگ ﯾا از دو رنگ مکمل باشند. در انتخاب کاشی ھای طرح دار دقت کنید، اﯾن مدل کاشی ھا زود چشم را خسته می کنند. چند عدد از
کاشی مورد نظرتان به وﯾژه کاشی ﯾا سرامیک کف نگه دارﯾد تا در صورت شکستگی آن را به راحتی تعوﯾض کنید.

اگر از این ھم بودجه بیشتری در اختیار دارید، کابینت ھا را عوض کنید. برای تعوﯾض کابینت انتخاب گسترده ای دارﯾد. اﯾن روزھا کابینت ھا تنوع  چشمگیری دارند. انتخاب کابینت به حوصله و زمان بیشتری احتیاج دارد تا فروشگاه ھا را بگر ، آلبوم ھا را ببینید و بھترﯾن و مناسب ترین نمونه را دید
انتخاب کنید. شما کافی است انتخاب کنید، چه سبک آشپزخانه ای دوست دارید تا انتخاب کابینت راحت تر شود؛ یک آشپزخانه مدرن ﯾا یک آشپزخانه با حال و ھوای قدﯾمی.

 

خلاقیت در بازسازی آشپزخانه

در انتخاب کابینت ھای تازه به این نکته دقت کنید که با تغییر نحوه چیدمان کابینت ھا باید تغییراتی ھم در لوله کشی گاز و آب ایجاد کنید.

البته وقتی ھزﯾنه چشمگیر تعوﯾض کابینت ھا را پرداخت می کنید، لوله کشی مجدد گاز و آب ھزﯾنه چندانی نیست. در تمام این مراحل به ھماھنگی رنگ دﯾوارھا، کاشی ھا و کابینت ھا دقت کنید به وﯾژه اگر قصد تعوﯾض و نوسازی یکی از اﯾنھا را دارید. در طراحی داخلی مدرن لازم نیست تمام اﯾنھا را از ﯾک رنگ ﯾا یک طیف رنگ باشند. این روزھا رنگ ھای مکمل جذاب ترند.
● با جیب خالی
اگر بودجه کلان با حداقل شش صفر برای نوسازی آشپزخانه ندارﯾد، با خلاقیت خود حال و ھوای تکراری آشپزخانه را نو کنید. به دنبال محصولات ارزان قیمتی بگردﯾد که جایگزین کالاھای گران قیمت و پرھزﯾنه می شوند.

READ  بهترین نوع چوب برای ساخت کابینت آشپزخانه کدام است؟

مثلا کاشی ھای تزئینی کوچکی در بازار موجود است که می توانید با استفاده از طرح ھا و نقش ھای آنھا، نقشی تازه روی کاشی ھای قدﯾمی خود ایجاد کنید. اﯾن کاشی ھای کوچک عموما در رنگ ھای تند و تیز و با طرح ھای مختلف ھستند. اگر کاشی ھای آشپزخانه شما دارای چند طرح پراکنده مانند گل است، می توانید روی اﯾن نقش ھا از کاشی ھای گفته شده، استفاده کنید.

این کار کاشی ھا را در چشم بیننده نو و تازه می کند. کار نصب این کاشی را خودتان ھم می توانید انجام دھید، فقط از فروشنده روش دقیق کار و چسب مورد نیاز آن را سوال کنید.

این کاشی ھای تزئینی را بیشتر از فروشگاه ھای کاشی و سرامیک، از فروشگاه ھای لوازم تزئینی می توانید خریداری کنید.
با نصب یک نوار رنگی می توانید رنگ تازه به دﯾوارھای آشپزخانه بدھید. از فروشگاه ھای کاغذ دﯾواری بخواھید، طرح ھا و رنگ ھای مختلف نوارھاﯾشان را به شما نشان دھند.

از طرح ھا و نقش ھای اسپرت تا کلاسیک در این مجموعه ھا موجود است و شما می توانید با توجه به سبک خانه تان انتخاب کنید. چون این نوار برای آشپزخانه است، حتما از نمونه ھای قابل شست وشو باشد. اﯾن نوارھا را معمولا در ﯾک سوم بالایی دﯾوار آشپزخانه ﯾا در ارتفاعی که پشتی صندلی ھا قرار دارد، نصب می کنند ولی مکان نصب ھا به سلیقه شما و ارتفاع کاشی ھای آشپزخانه بستگی دارد.
اگر از کابینت ھا خسته شده اید و ھزﯾنه تعوﯾض آنھا برای شما سنگین است. می توانید لبه بالایی کابینت ھا را با گلدان ھای کوچک گل تزئین کنید و سبزی و شادابی گل ھا را به آشپزخانه خود بیاورﯾد. برای لبه کابینت آشپزخانه، گلدان ھای کوچک گل مصنوعی مناسب است اما اگر گل مصنوعی دوست ندارﯾد، مناسب ترین نمونه زنده، کاکتوس است چون ساﯾر گل ھا به مراقبت احتیاج دارند که در بالای کابینت ھا کار سختی است.

READ  کاهش استرس ها با دکور مناسب

خلاقیت در بازسازی آشپزخانه

دستگیره کابینت ھا را ھم با ھزینه اندکی می توانید عوض کنید. چون این کار ھم ظاھر کابینت را تغییر می دھد و ھم اینکه دستگیره کابینت زودتر از خود آن خراب و شکسته می شود.

اگر بودجه محدودی برای انجام تغییراتی در آشپزخانه در نظر گرفته اید، دست به ساختار اصلی آشپزخانه نزنید، تغییر جای گاز و چیدمان کابینت ھا
ناگھان ھزینه تغییرات و تعمیرات شما را چند برابر می کند. پیش از ھر اقدامی، فھرستی از نیازھا، خواسته ھا و آرزوھایتان برای آشپزخانه تھیه کنید. نیازھا، وسایلی ھستند که وجودشان در آشپزخانه
ضروری است. خواسته ھا مواردی ھستند که به آشپزخانه شما زیبایی و جذابیت بیشتری می دھند و تامین آنھا چندان سخت نیست. آرزوھا، آن ایده ھایی ھستند که شما در رویاھا برای آشپزخانه تان تصور می کنید. از نیازها شروع کنید، قدم به قدم جلو بروید، زودتر از زمانی که حدس می زنید به آرزوھایتان می رسید.

مطالب زیر را نیز بخوانید