آکادمی آراکس

مقالات سایت
تاثیر صنایع دستی در دکوراسیون داخلی منزل

تاثیر صنایع دستی در دکوراسیون داخلی منزل

8 ژانویه 2019

تاثیر صنایع دستی در دکوراسیون داخلی منزل

صنایع دستی در واقع محصول مشترک عشق و هنر با تکنیک و صنعتگری هستند. از این رو ظروف، بافته ها و دیگر محصولات صنایع دستی از همتایان ماشینی خود متمایز می شوند. صنایع دستی هر نقطه از ایران و یا هر گوشه از جهان پیام آور سنت ها و فرهنگ موطن خود هستند و می توانند رنگ و بوی خاص سرزمین خود را به محیطی که در آن قرار میگیرند هدیه کنند.

در بازارهای هر یک از شهر های کوچک و بزرگ میهن غنی و عزیزمان می توان گنجینه های زیبایی از دست ساخته های هموطنان هنرمندمان را یافت که در بازگشت به خانه هم زینت بخش منزل باشند و هم یاد آور خاطرات شیرین سفر.

از این تنوع چشمگیر که در صنایع دستی هر منطقه نسبت به منطقه ای دیگر و در مقیاس بزرگتر هر کشور نسبت به کشوری دیگر وجود دارد می توانیم برای آذین و روح بخشیدن به خانه هایمان نیز بهره بگیریم. در گذشته دستیابی به محصولات و سوغات هر کشوری به واسطه دوری راه ها و نبود امکانات سفر تقریبا ناممکن می نمود. اما امروزه در بازارهای هر شهری میتوان مجموعه متنوعی از صنایع دستی و محصولات سنتی مربوط به شهر ها و حتی کشور های دیگر را یک جا یافت و در بسیاری از کشورها برای خرید محصولات مربوط به شهری در آن سوی کره زمین حتی نیازی به خروج از منزل نیست و به راحتی می توان از طرﯾق اﯾنترنت اشیا و لوازم مورد نیاز را خرﯾداری کرده و در محل تحوﯾل گرفت.

حال که به واسطه پیشرفت تکنولوژی دنیا اﯾنچنین کوچک شده است ما می توانیم از اصول و شیوه ھای گوناگون زﯾبایی شناسی که در اقصی نقاط
جهان متداول ھستند برای زﯾنت بخشیدن به منزلمان سود ببرﯾم. بی آنکه نگران بودجه ﯾا مساحت منزل خود باشید باﯾد بدانید که در بازار وسیع صنایع
دستی حتماً وساﯾلی زﯾبا و در عین حال کاربردی که متناسب با بودجه و فضای منزل شما باشند خواھید ﯾافت.بھره گیری از صنایع دستی و
محصولات سنتی در دکوراسیون منزل ممکن است تنھا به استفاده از چند کوزه سفالین ھمدان ﯾا چند مجسمه و ماسک چوبی آفریقایی و ﯾا
قراردادن ﯾک پاراوان چینی در گوشه ای از ﯾک اتاق محدود باشد و ﯾا به کلی رنگ آمیزی دﯾوارھا، پوشش کف اتاق و مبلمان را نیز تحت تاثیر قرار
دھد و ھمچنین صناﯾع دستی مورد استفاده ما ممکن است کوزه ای گلی، فرشی ابرﯾشمی و ﯾا مبلی عتیقه باشد. استفاده بجا از محصولات
صناﯾع دستی در منزل به عنوان لوازم دکوراتیو و ﯾا کاربردی فضاﯾی متفاوت و خاص را در منزل شما می آفرﯾند اما به کارگیری اشیای گوناگون از
مناطق مختلف در کنار ھم باﯾد توأم با ھوشیاری و بر مبنای وجه اشتراکی در میان آنھا باشد تا در پاﯾان با منظره ای شلوغ و نابسامان مواجه
نشوﯾم. در اﯾنجا منظور از به کارگیری صناﯾع دستی در دکوراسیون منزل در واقع جاﯾگزین کردن برخی از لوازم ماشین ساز معمولی منزل با صنایع
دست ساز است که از ارزش ھنری برخوردار بوده و از آنجا که با ماشین و به صورت انبوه ساخته نشده اند گاه منحصر به فرد و گاھی نیز در تعداد
بسیار محدودی ساخته شده و کمتر در منازل به چشم می خورند. راه ھای بسیاری برای استفاده از محصولات صنایع دستی در دکوراسیون منزل
وجود دارد. یکی از این راه ھا افزودن تزئینات کوچک به ھر ﯾک از اتاق ھای منزل است. به عنوان مثال می توانیم چند کوسن آﯾنه دوزی شده ھندی
را به مبلمان اتاق پذﯾرایی بیفزاﯾیم، در اتاق خواب از روتختی ھای قلم کار اصفھان استفاده کنیم و ﯾا گوشه ای از اتاق نشیمن را با ﯾک مفرش
عشاﯾری که رختخواب ھای اضافی را نیز در خود جای داده است بیاراﯾیم. ھمچنین با استفاده از رنگ ھا و بافت نیز می توان در منزل فضایی رنگ سنتی آفرﯾد. ھر ﯾک از رنگ ھا را می توان نشانه و سمبلی از ﯾک تمدن خاص دانست که انتقال دھنده باورھای عمیق ﯾک ملت ھستند.

مثلا قرمز در چین نشانه قدرت و خوشبختی است اما در ھند سمبلی از عشق و محبت است. از اﯾن رو می توان برای اﯾجاد فضای سنتی مربوط به ھر
ﯾک از فرھنگ ھا از رنگ نیز بھره فراوان برد. چنانچه به مطالعه درباره صنایع دستی و فضای سنتی در ھر شھر و کشور بپردازﯾد پس از مدتی ھر ﯾک
از رنگ ھا و ﯾا بافت ھای خاص در نظر شما ﯾادآور ﯾک فرھنگ و تمدن خاص خواھند بود. به عنوان مثال رنگ آبی لاجوردی ظروف سفالی ھمدان و
رنگ مسی ظروف مسی قلم زنی شده اصفھان را به ﯾاد شما می آورند. کاغذھای ساخته شده از الیاف برنج نماﯾنده ژاپن، ترکیبی از قرمزھا،
سرخابی و نارنجی ھای درخشان ﯾادآور ھند و سفید و آبی نشانه ای از چینی ھای طرح دار چین خواھند بود. بھتر است کلیه رنگ ھای مورد
استفاده را با تنالیته ھای خاکی مانند قھوه ای، کرم و بژ ترکیب کنید تا به ترکیبات رنگی طبیعی نزدﯾک شوند.ھمچنین با استفاده از بافته ھا و
پارچه ھای گوناگون از سوزن دوزی ھا، پته دوزی ھا و گلیم ھای ظرﯾف گرفته تا سیلک ھای چینی و کیمونوھای ژاپنی و آﯾنه دوزی ھای ھندی نیز
می توان دﯾوارھا و مبلمان ھر ﯾک از اتاق ھا را آذﯾن کرد.در آخر برای حصول نتیجه بھتر ھنگام طراحی ﯾک دکوراسیون سنتی ترجیحاً تم خاصی را که
به ﯾک محدوده جغرافیایی خاص مربوط می شود انتخاب کنید و اشیای زﯾنتی مربوط به آن را در ﯾک اتاق با رنگ و بافت ھای مرتبط با آن به کار ببرﯾد
و به خاطر داشته باشید استفاده از رنگ ھای متعدد و طرح ھای گوناگون بدون ھوشیاری و اﯾجاد ھماھنگی در میان آنھا موجب آزار چشم می
شود.