کابینت آشپزخانه

مقالات و مطالب آموزشی کابینت آراکس
بازسازی ساختمان و انتخاب مبلمان مناسب

بازسازی ساختمان و انتخاب مبلمان مناسب

5 آوریل 2020

بازسازی ساختمان و انتخاب مبلمان مناسب

بازسازی ساختمان وانتخاب مبلمان مناسب پس از آن یکی از موضوعات مهم در اصول زیباسازی ساختمان میباشد در برخی از خانه ھا، اتاق خواب برای چند کاربرد متفاوت طراحی می شود.امروزه بسیاری از اتاق خواب ھا علاوه بر داشتن فضایی برای استراحت کردنو خوابیدن، فضایی برای کار کردن نیز دارند. اگر خانه ای کوچک دارﯾد که اتاقخواب آن فضایی است برای خوابیدن و کارکردن، بھتر است آن را به گونه ایطراحی کنید که در طول روز فضای کافی و مناسب برای به انجام رسانیدنکارھای روزمره تان ھم داشته باشد.ﯾکی از انتخاب ھای شما برای رسیدن به اﯾن فضای اﯾده آل، استفاده ازمبل ھای تخت خواب شو است. در ستون اﯾن ھفته به رعاﯾت چند نکته قبل ازخرﯾد مبل ھای تخت خواب شو می پردازﯾم.بازسازی ساختمان و انتخاب مبلمان مناسب

نکات بسیار مهم در بازسازی ساختمان وانتخاب مبلمان مناسب
ـ نکته اول: به ﯾاد داشته باشید که در طول روز به فضای کافی اتاق خواب نیاز دارﯾد تا به راحتی به کارھای روزمره تان رسیدگی کنید و ھمچنین به
فضایی برای نشستن و استراحت کردن احتیاج خواھید داشت، پس در ابتدا اندازه مناسب مبل ھای تخت خواب شو را در ذھن تان طراحی کنید و
سپس شروع به پرسیدن چند سوال از خود تان کنید.
برای مثال سوال ھایی مانند قرار است چند نفر از اﯾن فضا استفاده بھینه داشته باشند؟ آﯾا زوج ھستید ﯾا خود به تنھایی از اﯾن فضا استفاده
می کنید؟ چه مدت از روز را به استراحت اختصاص می دھید و چه مدت از روز را برای به انجام رسانیدن کارھاﯾتان سپری می کنید؟ متراژ اتاق چه
اندازه است؟ آﯾا متراژ اتاق به شما اﯾن اجازه را می دھد که از تخت خواب ھای ساﯾز بزرگ استفاده کنید؟ ملافه ھایی که از قبل در خانه دارﯾد چه
ساﯾزی دارند؟
ـ نکته دوم: قبل از خرﯾد دقت داشته باشید که بافت نھایی اﯾن نوع از مبلمان به گونه ای باشد که به ھنگام خوابیدن به روی آنھا با سلیقه و ذاﯾقه ای
شما به طور کامل ھماھنگی داشته باشد. به طور کل بافت ھایی را که نرم و لطیف و مقاوم ھستند، انتخاب کنید. ھمچنین می توانید ملافه ای را
جداگانه برگزﯾنید که به ھنگام خواب و استراحت از آن روی تخت خواب استفاده کنید.بازسازی ساختمان و انتخاب مبلمان مناسب
ـ نکته سوم: به ھنگام خرﯾد، الگو و طرح پارچه مبلی وپرده را انتخاب کنید که با اتاق شما ھماھنگی داشته باشد، در نظر داشته باشید تنوع طرح و بافت
اﯾن نوع مبلمان در بازار بسیار زﯾاد است. می توانید انواع گل دار، راه راه، چھارخانه و عروسکی را بنا بر سبک اتاق و نوع کاربرد آن انتخاب مدل کنید
ـ نکته چھارم: به ھنگام خرﯾد کاناپه ھای تخت خواب شو به پاﯾه ھای آن دقت کنید. کاناپه ھاﯾی را خرﯾداری کنید که پاﯾه ھاﯾش با چسب به بدنه
کاناپه محکم شده باشد. آن دسته از کاناپه ھاﯾی که با میخ به بدنه متصل می شوند بعد از مدتی شل شده و باعث نامیزان شدن و لق خوردن تخت
خواب می شوند.
ـ نکته پنجم: بھتر است به ھنگام انتخاب کاناپه مورد نظر، آن را باز کنید و به روی ھمه نقاط آن بنشینید تا مطمئن شوﯾد که ھمه نقاط آن مانند
مرکز آن نرم و راحت است.

ـ نکته ششم: سطح رویی و اطراف کاناپه را به دقت نگاه کنید. سطح کلی کاناپه باﯾد پوشیده از تشک و پارچه باشد تا نرمی و لطافت را به شما
منتقل کند. اگر در ساختار نھایی و رویی کاناپه از چوب استفاده شده است، از خرﯾداری آن منصرف شوﯾد.
ـ نکته ھفتم: قسمت تخت خواب کاناپه را به سمت خود بکشید. اگر به ھنگام بیرون آمدن سخت و دشوار بیرون آمد و دچار لق خوردن و تکان
خوردن شد از خرﯾد آن منصرف شوﯾد.
ـ نکته ھشتم: در نظر داشته باشید که اسکلت و بدنه کاناپه ھای تخت خواب شو مقاوم باشد و ھمچنین تشک آن دارای قطر کافی و مناسب برای
نشستن و خوابیدن باشد، در غیر اﯾن صورت به دلیل کاربرد دوگانه، اﯾن نوع مبلمان به طور سریع فرسوده و خراب می شوند.
ـ نکته نھم: اسکلت و بدنه کاناپه باﯾد مقاوم و محکم باشد به گونه ای که تخته چوبی زﯾرﯾن آن لق نباشد و تکان نخورد.
ـ نکته دھم: کاناپه مورد نظر را به گونه ای انتخاب کنید که فنر داخل تشک آن محکم و با دوام باشد. اگر از آن دسته افرادی ھستید که دارای وزن
بالایی ھستند بھتر است تشکی با فنرھای مقاوم و محکم انتخاب کنید چرا که اﯾن دسته از افراد به طور معمول بعد از گذشت زمان کوتاھی از
تشک ابراز نارضاﯾتی دارند.
ـ نکته ﯾازدھم: به ھنگام خرﯾد از مسوول فروش بپرسید که تشکی برای جاﯾگزﯾن کردن و تعوﯾض کردن به ھنگام خراب شدن تشک کاناپه دارند ﯾا
خیر، در اﯾن صورت می توانید با خیال آسوده خرﯾد کنید.