روابط عمومی و اسپانسرینگ و نمایشگاه ها

با توجه به نیاز نیروهای جوان و خلاق سعی ما بر آن است با اسپانسرینگ جوانان در قسمت روابط عمومی و اسپانسرینگ و نمایشگاه هابا استعداد بتوانیم گامی بلند در زمینه رشد و شکوفایی این سرمایه های ایران برداریم.

نمایشگاه اول

تاریخ و محتوای نمایشگاه

نمایشگاه دو

تاریخ و محتوای نمایشگاه

نمایشگاه سه

تاریخ و محتوای نمایشگاه

نمایشگاه چهار

تاریخ و محتوای نمایشگاهر