کابینت آشپزخانه

مقالات و مطالب آموزشی کابینت آراکس
ابتکارهای ساده در چیدمان خانه

ابتکارهای ساده در چیدمان خانه

19 می 2020

ابتکارهای ساده در چیدمان خانه

ابتکارهای ساده در چیدمان خانه

گاھی اوقات بعد از زدن رنگ دلخواه به دﯾوارھا، انتخاب مبلمان مناسب و استفاده بجا از وسائل تزئینی، باز ھم احساس می کنید که اتاق ظاھری کسل کننده و یکنواخت دارد و با وجود اﯾنکه ھمه چیز سر جای خود قرار دارد، باز ھم به نظر می رسد که چیزی کم است. در چنین شرایطی می توانید با تغییرات جزئی ظاھر خانه را جذاب تر کنید. بسیاری از افراد برای دﯾوارھا ﯾا مبلمان و ساﯾر وسایل خانه از طرح ھای بسیار ساده و رنگھای روشن و یکنواخت استفاده می کنند به طوری که ھمه رنگ ھا با یکدﯾگر ھمخوانی کامل دارند و بسیار به ھم نزدیک ھستند. البته استفاده از این شیوه اﯾرادی ندارد اما اگر می خواھید دکور جذاب تری داشته باشید بھتر است از یک شی ء خاص با رنگ یا طرح بسیار متفاوت استفاده کنید تا نمای اتاق از حالت یکنواخت خارج و توجه افراد به بخش خاصی از آن معطوف شود. یک مبل راحتی با رنگی شاد یا یک تابلو نقاشی بزرگ با طرحی شلوغ و رنگ ھای جذاب می تواند گزﯾنه ھای مناسبی برای این کار باشد.

عوامل موثر در کیفیت کابینت آشپزخانه چوبی چیدمان اصولی وسایل خانه چوب افرا و چوب آفریقایی در صنعت کابینت آشپزخانه آیا از معایب و مزایای کابینت آشپزخانه ام دی اف با خبر هستید؟ نورپردازی صحیح در کابینت آشپزخانه
ھمانطور که ھمه انسان ھا به علت داشتن خصوصیات و وﯾژگی ھای منحصر به فردشان با یکدﯾگر متفاوت ھستند،خانه ھا نیز باﯾد با یکدیگر تفاوت داشته باشند. بھتر است برای طراحی دکور اتاق ھا علاوه بر وسائلی که در ھر خانه ای موجود است از اشیایی استفاده کنید که به نوعی نماد اعضای خانواده باشد. به عنوان مثال قاب عکس ھای خانوادگی ﯾا یک شیء قدﯾمی که نسل اندر نسل به شما به ارث رسیده است ﯾا آثار ھنری اعضای خانواده، می توانند به خانه شما روح و شخصیت خاص خود را ببخشند.
ھیچ چیز نمی تواند مانند یک دسته گل زیبا ﯾا چند گلدان از گیاھان آپارتمانی به فضای خانه شما نشاط و سرزندگی ھدیه کند. البته به شرطی که وات، از آباژورھا ﯾا چراغ ھای تزئینی استفاده١٠٠ شاداب باشند. برای نورپردازی اتاق ھا به جای استفاده از یک چلچراغ پر از لامپ گیاھان کاملا کنید. استفاده از چراغ ھای تزئینی کوچک و بزرگ در نقاط مختلف اتاق، نه تنھا نورپردازی خانه را زﯾباتر می کند، بلکه به عنوان ﯾک شیء زﯾنتی به زﯾبایی محیط نیز می افزاﯾد.

عوامل موثر در کیفیت کابینت آشپزخانه چوبی چیدمان اصولی وسایل خانه چوب افرا و چوب آفریقایی در صنعت کابینت آشپزخانه آیا از معایب و مزایای کابینت آشپزخانه ام دی اف با خبر هستید؟ نورپردازی صحیح در کابینت آشپزخانه
بسیاری از افراد ترجیح می دھند به دﯾوارھا رنگ سفید ساده بزنند در حالی که استفاده از کاغذ دﯾواری ھای طرح دار می تواند زﯾبایی اتاق را دوچندان کند. حتی اگر دﯾوارھا رنگ ساده ای دارند، می توانید در بعضی از قسمت ھا نوارھای حاشیه ای طرح دار که مخصوص دﯾوار ھستند نصب کنید. در خانه ای با دکور زﯾبا، لزومی ندارد که ھمه چیز به طور کامل با یکدیگر ھمخوانی کامل داشته باشد. گاھی اوقات بد نیست طرح ھا ﯾا بافت متضاد در کنار ﯾکدیگر قرار بگیرند، به عنوان مثال یک ظرف شیشه ای روی یک میز چوبی با ﯾک رومیزی ابرﯾشمی و نازک در مجاورت ھای کاملا فرشی ضخیم با پرزھای بلند، جلوه چشم نوازی خواھد داشت.
فرش ھا با طرح، رنگ، جنس و ساﯾزھای متفاوت یکی از اصلی ترین مؤلفه ھای دکور خانه محسوب می شوند البته به شرطی که از آنان به خوبی استفاده شود. اگر می خواھید در خانه ازچند دست مبلمان استفاده کنید ﯾا ھر گوشه از فضا رابه انجام کار خاصی اختصاص دھید، می توانید برای ھر بخش یک قالی با رنگ و طرح متناسب با مبلمان تدارک ببینید و ساﯾر وسائل را دور آن بچیند.